EMAIL email

Sulidae
วงศ์นกบูบี
woŋ nók buu-bii

Họ Chim điên

鲣鸟科
jiān-niǎo kē

鰹鳥科
jiān-niǎo kē

カツオドリ科
katsuo-dori ka

[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Sulidae: JP
Sulidae: CN
Sulidae: TW
Sulidae: VN
■ Sulidae: TH
Sulidae: MY-SG
Share

General

Information is from dictionaries and other sources. Comments and corrections welcome. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

The various ornithological general names for the Sulidae are all borrowed from English. Both นกบูบี nók buu-bii (21, 22, and 23) and นกบู๊บบี้ nók búup-bîi (20, 20a) are from English 'booby', and นกแกนเนท nók kaeen-nêet (18, 19) is from English 'gannet'.

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
SCIENTIFIC & WESTERN
THAI
OTHER S. E. ASIAN
EAST ASIAN
Sula
Latin
English
Thai
Other Th
Malaysian
Indonesian
Vietnamese
Chinese
Japanese
Sula sula
link to photo
Red-footed booby นกบูบีตีนแดง
nók buu-bii tiin-daeeŋ
'red-footed booby (bird)' (buu-bii from English 'booby')
นกบู๊บบี้ตีนแดง
nók búup-bîi tiin-daeeŋ
'red-footed booby (bird)' (búup-bîi from English 'booby') (20a)
Burung Dendang-Laut Kaki Merah
'red-legged sea-crow (bird)' (28)
Burung Dendang Kaki Merah
'red-legged crow (bird)' (24, 25, 26)
Burung Angsa-batu Kaki-merah
'red-legged rock-goose (bird)'
Burung  Gangsa Batu Kaki Merah
'red-legged rock-goose (bird)' (29)
Chim điên chân đỏ
'red-footed crazy-bird' (12, 13, 34)
红脚鲣鸟
(紅腳鰹鳥)
hóng-jiǎo jiān-niǎo
'red-legged skipjacktuna-bird'
Taiwan:
(红脚鲣鸟)
紅腳鰹鳥
hóng-jiǎo jiān-niǎo
'red-legged skipjacktuna-bird'
アカアシカツオドリ
(赤足鰹鳥)
aka-ashi katsuo-dori
'red-legged skipjacktuna-bird'
Sula leucogaster
link to photolink to photo
Brown booby นกบูบีสีน้ำตาล
nók buu-bii sĭi-nám-taan
'brown booby (bird)' (buu-bii from English 'booby')
นกบู๊บบี้สีน้ำตาล
nók búup-bîi sĭi-nám-taan
'brown booby (bird)' (búup-bîi from English 'booby') (20, 20a)
นกแกนเนทน้ำตาล
nók kaeen-nêet sĭi-nám-taan
'brown gannet (bird)' (kaeen-nêet from English 'gannet') (18, 19)
Burung Dendang-Laut Coklat
'brown sea-crow (bird)' (28)
Burung Dendang Laut
'sea crow (bird)' (24, 25, 26)
Burung Angsa Laut
'sea goose (bird)' (26, 28)
Burung Angsa-batu Coklat
'brown rock-goose (bird)'
Burung Gangsa Batu Coklat
'brown rock-goose (bird)' (29)
Chim điên bụng trắng
'white-bellied crazy-bird' (12, 13, 34)
褐鲣鸟
(褐鰹鳥)
hè jiān-niǎo
'brown skipjacktuna-bird'
Taiwan:
(白腹鲣鸟)
白腹鰹鳥
bái-fù jiān-niǎo
'white-bellied skipjacktuna-bird'
カツオドリ
(鰹鳥)
katsuo-dori
'skipjacktuna-bird'
Sula dactylatra Masked booby
Blue-faced booby
นกบูบีหน้าดำ
nók buu-bii nâa-dam
'black-faced booby (bird)' (buu-bii from English 'booby')
นกบู๊บบี้หน้าดำ
nók búup-bîi nâa-dam
'black-faced booby (bird)' (búup-bîi from English 'booby') (20, 20a)
Burung Dendang-Laut Besar
'large sea-crow (bird)' (28)
Burung Dendang Besar
'large crow (bird)' (26)
Burung Dendang Muka Hitam
'black-faced crow (bird)' (25)
Burung Dendang Penyamar
'camouflage crow (bird)' (24)
Burung Angsa-batu Topeng
'masked rock-goose (bird)'
Burung Gangsa Batu Ekor Hitam
'black-tailed rock-goose (bird)' (29)
Chim điên mặt xanh
'blue/green-faced crazy-bird' (12, 13, 34)
蓝脸鲣鸟
(藍臉鰹鳥)
lán-liǎn jiān-niǎo
'blue-faced skipjacktuna-bird'
Taiwan:
(蓝脸鲣鸟)
藍臉鰹鳥
lán-liǎn jiān-niǎo
'blue-faced skipjacktuna-bird'
アオツラカツオドリ
(青面鰹鳥)
ao-tsura katsuo-dori
'blue/green-faced skipjacktuna-bird'

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

Bird Guide of Thailand by Lekagul, Boonsong, Ramin Press, Bangkok 1968

Bird Guide of Thailand 2nd edition by Lekagul, Boonsong and Edward W. Cronin, Jr., Kurusapa Ladprao Press, Bangkok 1974

A guide to the Birds of Thailand by Lekagul, Boonsong and Philip D. Round, Saha Karn Bhaet Co., Ltd., Bangkok 1991

Check-list of Thai Birds Round, Philip D., Bird Conservation Society of Thailand, Bangkok 2008. Draft version downloaded from the site of the Bird Conservation Society of Thailand in 2009 but no longer posted there, an expanded update of the species included in Lekagul & Round 1991

นกในเมืองไทย (Birds in Thailand) by รศ. โอภาส ขอบเขตต์ (Assoc. Prof. Obhas Khobkhet), Sarakadee Press, Bangkok 1998

นกเมืองไทย (Birds [of] Thailand) by จารุจินต์ นภีตะภัฏ, กานต์ เลขะกุล, วัชระ สงวนสมบติ (Jarujin Nabhitabata, Karn Lekagul, Wachara Sanguansombat), คณะบุคคล นายแพทย์ บุญส่ง เลขะกุล (Dr Boonsong Lekagul Group), Bangkok 2007

นกเมืองไทย (Birds [of] Thailand) by จารุจินต์ นภีตะภัฏ, กานต์ เลขะกุล, วัชระ สงวนสมบติ (Jarujin Nabhitabata, Karn Lekagul, Wachara Sanguansombat), คณะบุคคล นายแพทย์ บุญส่ง เลขะกุล (Dr Boonsong Lekagul Group), Bangkok 2012

Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981
(List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981)

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 1 - Non-passerines by Wells, David R., Academic Press, London 1999

A Field Guide to the Birds of West Malaysia and Singapore by Jeyarajasingam, Allen and Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 1999

A Field Guide to the Birds of Peninsular Malaysia and Singapore (second edition) by Jeyarajasingham, Allen, Illustrations by Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 2012

A Field Guide to the Birds of Java and Bali (second edition) by MacKinnon, John, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1990

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009