EMAIL email

Ramphastidae
วงศ์นกโพระดก
woŋ nók pʰoo-rá-dòk

Họ Cu rốc

巨嘴鸟科
jù-zuǐ-niǎo kē

鬚鴷科
xū-liè kē

オオハシ科
ō-hashi ka

(Following H&M4, all barbets and toucans are assigned to this family)
[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Ramphastidae: CN
Ramphastidae: TW
Ramphastidae: VN
■ Ramphastidae: TH
Ramphastidae: MY-SG
Share

Traditionally the three barbet families were subsumed under the Capitonidae. Howard and Moore 2003 place them in the larger Ramphastidae family. It is more common in Asia to assign the Asian barbets to either the Capitonidae or the Megalaimidae.

General

Information is from dictionaries and other sources. Comments and corrections welcome. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

All barbets are นกโพระดก nók pʰoo-rá-dòk 'barbet (bird)', which is also used in the family name for the Ramphastidae as well as in most of the ornithological species names.

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
MEGALAIMINAE
SCIENTIFIC & WESTERN
THAI
OTHER S. E. ASIAN
EAST ASIAN
Psilopogon                
Latin
English
Thai
Other Th
Malaysian
Indonesian
Vietnamese
Chinese
Japanese
Psilopogon pyrolophus
link to photo
Fire-tufted barbet นกโพระดกหนวดแดง
nók pʰoo-rá-dòk nùat-daeeŋ
'red-moustached barbet (bird)'
  Burung Takur Api
'fire barbet (bird)' (26)
Burung Takor Api
'fire barbet (bird)' (24)
Burung Takur Jambang Api
'fire-sidewhiskered barbet (bird)' (jambang ~ cambang 'sideburns, side whiskers) (25)
Burung Takur Api
'fire barbet (bird)'
  火簇拟
(火簇擬鴷)
huǒ-cù nǐ-liè
'fire-cluster pseudo-woodpecker' (4)
火簇拟啄木鸟
(火簇擬啄木鳥)
huǒ-cù nǐ-zhuómùniǎo
'fire-cluster pseudo wood-pecking bird' (5)
アカフサゴシキドリ
(赤房五色鳥)
aka-fusa-go-shiki-dori
'red-tufted five-coloured bird'
Psilopogon virens
Megalaima virens
link to photolink to photo
Great barbet นกตั้งล้อ
nók tâŋ-lóaa
'tâŋ-lóaa bird'
      Megalaima virens:
Chim Thầy chùa lớn
'large bonze bird' (12, 34)
大拟啄木鸟
(大擬啄木鳥)
dà nǐ-zhuómù-niǎo
'large pseudo wood-pecking bird' (1, 2, 3, 5)
大拟
(大擬鴷)
dà nǐ-liè
'large pseudo-woodpecker' (4)
オオゴシキドリ
(大五色鳥)
ō go-shiki-dori
'large five-coloured bird'
Psilopogon lineatus
Megalaima lineata
link to photolink to photo
Lineated barbet นกโพระดกธรรมดา
nók pʰoo-rá-dòk tʰam-ma-daa
'common barbet (bird)'
นกโพระดกสวน
nók pʰoo-rá-dòk sŭan
'garden barbet (bird)' (21)
Burung Takur Kukup
'mudflat barbet (bird)' (25, 26)
Burung Takor Kukup
'mudflat barbet (bird)' (24)
Burung Takur Bultok
'lineatedbarbet barbet (bird)'
Megalaima lineata:
Chim Thầy chùa bụng nâu
'brown-bellied bonze bird' (12, 34)
绿拟啄木鸟
(綠擬啄木鳥)
lǜ nǐ-zhuómù-niǎo
'green pseudo wood-pecking bird'
(1, 2, 3)
or
斑头绿拟啄木鸟
(斑頭綠擬啄木鳥)
bān-tóu lǜ nǐ-zhuómù-niǎo
'stripe-headed green pseudo wood-pecking bird'
(alt in 1, 3)
绿拟
(綠擬鴷)
lǜ nǐ-liè
'green pseudo-woodpecker'
(4)
›Taxonomy‹
シロボシオオゴシキドリ
(白星大五色鳥)
shiro-boshi ō go-shiki-dori
'white-starred large five-coloured bird'
Psilopogon faiostrictus
Megalaima faiostricta
link to photolink to photo
Green-eared barbet
Lineated barbet
นกโพระดกหูเขียว
nók pʰoo-rá-dòk hŭu-kʰĭaw
'green-eared barbet (bird)'
นกกู่เต้น
nók kùu-têen
'kùu-têen (bird)' (21)
    Megalaima faiostricta:
Chim Thầy chùa đầu xám
'grey-headed bonze bird' (12, 34)
黄纹拟啄木鸟
(黃紋擬啄木鳥)
huáng-wén nǐ-zhuómù-niǎo
'yellow fine-patterned pseudo wood-pecking bird' (1, 2, 3, 5)
黄纹拟
(黃紋擬鴷)
huáng-wén nǐ-liè
'yellow-fine-patterned pseudo-woodpecker' (4)
ミミアオゴシキドリ
(耳青五色鳥)
mimi-ao go-shiki-dori
'blue-eared five-coloured bird'
Psilopogon chrysopogon
Megalaima chrysopogon
link to photo
Gold-whiskered barbet นกโพระดกเคราเหลือง
nók pʰoo-rá-dòk kʰraw-lĕuaŋ
'yellow-whiskered barbet (bird)'
  Burung Takur Pipi Kuning
'yellow-cheeked barbet (bird)' (26)
Burung Takor Jambang Emas
'gold-sidewhiskered barbet (bird)' (24)
Burung Takor Misai Emas
'gold-moustached barbet (bird)' (25)
Burung Takur Gedang
'big barbet (bird)'
  金须拟
(金鬚擬鴷)
jīn-xū nǐ-liè
'golden-whiskered pseudo-woodpecker' (4)
金颊拟啄木鸟
(金頰擬啄木鳥)
jīn jiá nǐ-zhuómù-niǎo
'gold-cheeked pseudo wood-pecking bird' (5)
キホオゴシキドリ
(黄頬五色鳥)
ki-hō go-shiki-dori
'yellow-cheeked five-coloured bird'
Latin
English
Thai
Other Th
Malaysian
Indonesian
Vietnamese
Chinese
Japanese
Psilopogon rafflesii
Megalaima rafflesii
link to photo
Red-crowned barbet
Many-coloured barbet
นกโพระดกหลากสี
nók pʰoo-rá-dòk làak-sĭi
'multi-coloured barbet (bird)'
  Burung Takur Kepala Merah
'red-headed barbet (bird)' (26)
Burung Takor Mahkota Merah
'red-crowned barbet (bird)' (24)
Burung Takur Mahkota Merah
'red-crowned barbet (bird)' (25)
or
Burung Takur Gunung
'mountain barbet (bird)' (conflicts with Megalaima franklinii) (alt in 24)
Burung Takur Tutut
'tutut barbet (bird)' (onomat.)
  花彩拟
(花彩擬鴷)
huā-cǎi nǐ-liè
'floral-coloured pseudo-woodpecker' (4)
花彩拟啄木鸟
(花彩擬啄木鳥)
huā-cǎi nǐ-zhuómù-niǎo
'floral-coloured pseudo-woodpecker' (5)
ニシキゴシキドリ
(錦五色鳥)
ki-hō go-shiki-dori
'brocade five-coloured bird'
Psilopogon mystacophanos
Megalaima mystacophanos
link to photo
Red-throated barbet
Gaudy barbet
นกโพระดกคางแดง
nók pʰoo-rá-dòk kʰaaŋ-daeeŋ
'red-chinned barbet (bird)'
  Burung Takur Leher Merah
'red-necked barbet (bird)' (26)
Burung Takor Raya
'great barbet (bird)' (24)
Burung Takur Raya
'great barbet (bird)' (25)
Burung Takur Warna-warni
'varicoloured barbet (bird)'
  丽色拟
(麗色擬鴷)
lì-sè nǐ-liè
'beautiful-coloured pseudo-woodpecker' (4)
丽色拟啄木鸟
(麗色擬啄木鳥)
lì-sè nǐ-zhuómù-niǎo
'beautiful-coloured pseudo wood-pecking bird' (5)
ノドアカゴシキドリ
(喉赤五色鳥)
nodo-aka go-shiki-dori
'red-throated five-coloured bird'
Psilopogon franklinii
Megalaima franklinii
link to photolink to photo
Golden-throated barbet นกโพระดกคางเหลือง
nók pʰoo-rá-dòk kʰaaŋ-lĕuaŋ
'yellow-chinned barbet (bird)'
  Burung Takur Leher Emas
'gold-necked barbet (bird)' (26)
Burung Takor Leher Emas
'gold-necked barbet (bird)' (24)
Burung Takor Gunung
'mountain barbet (bird)' (25)
  Megalaima franklinii:
Chim Cu rốc đầu vàng
'yellow-headed cu rốc bird' (12, 34)
金喉拟啄木鸟
(金喉擬啄木鳥)
jīn hóu nǐ-zhuómù-niǎo
'gold-throated pseudo wood-pecking bird' (1, 2, 3, 5)
金喉拟
(金喉擬鴷)
jīn-hóu nǐ-liè
'gold-throated pseudo-woodpecker' (4)
キンノドゴシキドリ
(金喉五色鳥)
kin-nodo go-shiki-dori
'gold-throated five-coloured bird'
Psilopogon oorti
Megalaima oorti
link to photolink to photo
Black-browed barbet
Muller's barbet
Malayan barbet
นกโพระดกคิ้วดำ
nók pʰoo-rá-dòk kʰíw-dam
'black-eyebrowed barbet (bird)'
  Burung Takur Kening Hitam
'black-eyebrowed barbet (bird)' (26)
Burung Takur Bukit
'hill barbet (bird)' (25)
Burung Takor Bukit
'hill barbet (bird)' (24)
Burung Takur Bukit
'hill barbet (bird)'
Megalaima oorti:
Chim Cu rốc trán vàng
'yellow-foreheaded cu rốc bird' (12, 34)
黑眉拟啄木鸟
(黑眉擬啄木鳥)
hēi-méi nǐ-zhuómù-niǎo
'black eyebrowed pseudo wood-pecking bird' (1, 2, 3, 5)
黑眉拟
(黑眉擬鴷)
hēi-méi nǐ-liè
'black-eyebrowed pseudo-woodpecker' (4)
Taiwan:
(台湾拟啄木)
台灣擬啄木
táiwān nǐ-zhuómù
'Taiwan pseudo -wood-pecker'
›Taxonomy‹
ゴシキドリ
(五色鳥)
go-shiki-dori
'five-coloured bird'
Psilopogon asiaticus
Megalaima asiatica
link to photo
Blue-throated barbet นกโพระดกคอสีฟ้า
nók pʰoo-rá-dòk kʰoaa-sĭi-fáa
'sky-blue-necked barbet (bird)'
  Burung Takur Muka biru
'blue-faced barbet (bird)'
  Megalaima asiatica:
Chim Cu rốc đầu đỏ
'red-headed cu rốc bird' (12, 34)
蓝喉拟啄木鸟
(藍喉擬啄木鳥)
lán-hóu nǐ-zhuómù-niǎo
'blue-throated pseudo wood-pecking bird' (1, 2, 3, 5)
蓝喉拟
(藍喉擬鴷)
lán-hóu nǐ-liè
'blue-throated pseudo-woodpecker' (4)
アオノドゴシキドリ
(青喉五色鳥)
ao-nodo go-shiki-dori
'blue-throated five-coloured bird'
Latin
English
Thai
Other Th
Malaysian
Indonesian
Vietnamese
Chinese
Japanese
Psilopogon incognitus
Megalaima incognita
link to photo
Moustached barbet
Hume's blue-throated barbet
Ceylon small barbet
นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ
nók pʰoo-rá-dòk kʰoaa-sĭi-fáa kʰraw-dam
'black-whiskered sky-blue-necked barbet (bird)'
      Megalaima incognita:
Chim Cu rốc tai đen
'black-eared cu rốc bird' (12, 34)
休氏拟
(休氏擬鴷)
xiū-shì nǐ-liè
'Mr Xiu's pseudo-woodpecker' (4)
印尼蓝喉拟啄木鸟
(印尼藍喉擬啄木鳥)
yìnní lán-hóu nǐ-zhuómù-niǎo
'Indonesian blue-throated pseudo wood-pecking bird' (5)
クロヒゲゴシキドリ
(黒髭五色鳥)
kuro-hige go-shiki-dori
'black-moustached five-coloured bird'
Psilopogon henricii
Megalaima henricii
link to photo
Yellow-crowned barbet นกโพระดกหัวเหลือง
nók pʰoo-rá-dòk hŭa-lĕuaŋ
'yellow-headed barbet (bird)'
  Burung Takur Kepala Kuning
'yellow-headed barbet (bird)' (26)
Burung Takor Mahkota Kuning
'yellow-crowned barbet (bird)' (24)
Burung Takur Mahkota Kuning
'yellow-crowned barbet (bird)' (25)
Burung Takur Topi-emas
(Wikipedia) 'gold-hatted barbet (bird)'
  黄顶拟
(黃頂擬鴷)
huáng-dǐng nǐ-liè
'yellow-crowned pseudo-woodpecker' (4)
黄顶拟啄木鸟
(黃頂擬啄木鳥)
huáng-dǐng nǐ-zhuómù-niǎo
'yellow-crowned pseudo wood-pecking bird' (5)
キンカブリゴシキドリ
(金冠り五色鳥)
kin-kaburi go-shiki-dori
'gold-crowned five-coloured bird'
Psilopogon australis
Megalaima australis
link to photolink to photo
Blue-eared barbet นกโพระดกหน้าผากดำ
nók pʰoo-rá-dòk nâa-pʰàak-dam
'black-foreheaded barbet (bird)'
  Burung Takur Pipi Biru
'blue-cheeked barbet (bird)' (26)
Burung Takur Akar
'root barbet (bird)' (25)
Burung Takor Akar
'root barbet bird' (24)
Burung Takur Tenggeret
'black-treecricket barbet (bird)' (onomat., from Jakartan tenggeret ~ cenggeret ~ tonggeret)
Megalaima australis:
Chim Cu rốc đầu đen
'black-headed cu rốc bird' (12, 34)
蓝耳拟啄木鸟
(藍耳擬啄木鳥)
lán-ěr nǐ-zhuómù-niǎo
'blue-eared pseudo wood-pecking bird' (1, 2, 3, 5)
蓝耳拟
(藍耳擬鴷)
lán-ěr nǐ-liè
'blue-eared pseudo-woodpecker' (4)
アオミミゴシキドリ
(青耳五色鳥)
ao-mimi go-shiki-dori
'blue-eared five-coloured bird'
Psilopogon haemacephalus
Megalaima haemacephala
link to photo
Coppersmith barbet
Crimson-breasted barbet
นกตีทอง
nók tii-tʰoaaŋ
'gold-beater (bird)'
  Burung Takur Akar
'root barbet (bird)' (alt in 26)
Burung Takur Tukang Besi
'iron-craftsman barbet (bird)' (25, alt in 26)
Burung Takor Tembaga
'copper barbet (bird)' (24)
Burung Takur Ungkut-ungkut
'hunched-over barbet (bird)' (from Jakartan)
Megalaima haemacephala:
Chim Cu rốc cổ đỏ
'red-throated cu rốc bird' (12, 34)
赤胸拟啄木鸟
(赤胸擬啄木鳥)
chì-xiōng nǐ-zhuómù-niǎo
'red-breasted pseudo wood-pecking bird' (1, 2, 3, 5)
赤胸拟
(赤胸擬鴷)
chì-xiōng nǐ-liè
'red-breasted pseudo-woodpecker' (4)
ムネアカゴシキドリ
(胸赤五色鳥)
mune-aka go-shiki-dori
'red-breasted five-coloured bird'
 
CALORAMPHINAE
Calorhamphus
Latin
English
Thai
Other Th
Malaysian
Indonesian
Vietnamese
Chinese
Japanese
Calorhamphus fuliginosus
link to photo
Brown barbet นกจอกป่าหัวโต
nók còaak-pàa hŭa-too
'big-headed forest-sparrow (bird)'
  Burung Takur Dahan
'branch barbet (bird)' (25, 26)
Burung Takor Dahan
'branch barbet (bird)' (24)
Burung Takur Ampis
'ampis barbet (bird)'
  褐拟
(褐擬鴷)
hè nǐ-liè
'brown pseudo-woodpecker' (4)
褐拟啄木鸟
(褐擬啄木鳥)
hè nǐ-zhuómù-niǎo
'brown pseudo wood-pecking bird' (5)
チャイロゴシキドリ
(茶色五色鳥)
cha-iro go-shiki-dori
'brown five-coloured bird'

中国鸟类种和亚种分类名录大全(修订版) 郑作新 著 科学出版社 北京 2000年
A Complete Checklist of Species and Subspecies of the Chinese Birds (Revised Edition) by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 2000

中国鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2005年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2005

中国鸟类野外手册(中文版)约翰・马敬能、卡伦・菲利普斯,合作者:荷芬奇,翻译:卢和芬 湖南教育出版社 长沙 2000年
A Field Guide to the Birds of China (Chinese translation) by John MacKinnon, Karen Phillipps, in collaboration with He Fen-qi, translated by Lu Hefen, Hunan Jiaoyu Chubanshe (Hunan Educational Press) Changsha 2000

世界鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2002年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of the World Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2002

世界鸟类名称(拉丁文、汉文、英文对照)第二版 郑作新等 科学出版社 北京 2002年
Birds of the World (Latin, Chinese and English Names) 2nd ed. by Cheng Tso-Hsin et al, Science Press, Beijing 2002

中国鸟类分布名录 第二版 郑作新 科学出版社 北京 1976年
(Checklist of the Classification of Birds of China 2nd edition by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 1976)

香港及華南鳥類(第六版)(翻譯成中文及重新修訂) 尹璉、費嘉倫、林超英 香港性徵特區政府新聞處政府印務局 1994年
Birds of Hong Kong and South China (6th edition, translated into Chinese and newly revised) by Clive Viney, Karen Phillipps, Lin Chaoying, Hong Kong Govt. Press 1994

Pocket Checklist of the Birds of the Republic of Singapore / Senai Jenis-Jenis Burung di Singapura / 新加坡野鸟目录 by Lim Kim Seng Nature Society (Singapore) 1999

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

นกในเมืองไทย รศ. โอภาส ขอบเขตต (Birds in Thailand, Assoc. Prof. Obhas Khobkhet), in 5 volumes, Sarakadee Press, Bangkok, 1998-2001

Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981
(List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981)

Previously online version of: Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981
List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 1 - Non-passerines by Wells, David R., Academic Press, London 1999

A Field Guide to the Birds of West Malaysia and Singapore by Jeyarajasingam, Allen and Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 1999

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 2 - Passerines by Wells, David R., Christopher Helm, A&C Black, London 2007

A Field Guide to the Birds of Peninsular Malaysia and Singapore (second edition) by Jeyarajasingham, Allen, Illustrations by Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 2012

A Field Guide to the Birds of Java and Bali (second edition) by MacKinnon, John, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1990

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009