EMAIL email

Fregatidae
วงศ์นกโจรสลัด
woŋ nók coon-sa-làt

Họ Cốc biển

グンカンドリ科
gunkan-dori ka

军舰鸟科
jūnjiàn-niǎo kē

軍艦鳥科
jūnjiàn-niǎo kē

[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Fregatidae: JP
Fregatidae: CN
Fregatidae: TW
Fregatidae: VN
■ Fregatidae: TH
Fregatidae: MY-SG
Share

General

Information is from dictionaries and other sources. Comments and corrections welcome. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

The modern ornithological general name for frigatebirds is นกโจรสลัด nók coon-sa-làt 'pirate bird'.

นกโจรสลัด nók coon-sà-làt is a transparent compound of 'bird' + โจร coon 'thief' + สลัด sa-làt 'pirate' (actually both coon-sà-làt and sà-làt alone mean 'pirate').

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
SCIENTIFIC & WESTERN
THAI
S.E. ASIAN
EAST ASIAN
Fregata
Latin
English
Thai
Other Th
Malaysian
Indonesian
Vietnamese
Chinese
Japanese
Fregata ariel
link to photo
Lesser frigatebird
Lesser frigate bird
นกโจรสลัดเล็ก
nók coon-sa-làt lék
'small pirate bird'
  Chim Cốc biển bé
'little sea-cormorant (bird)' (12, 13)
Burung Simbang Kecil
'small frigatebird (bird)'
Burung Cikalang Kecil
'small skipjacktuna (bird)'
Burung Cikalang Kecil
'small skipjacktuna bird' (29)
白斑军舰鸟
(白班軍艦鳥)
bái-bān jūnjiàn-niǎo
'white-striped warship-bird'
Taiwan:
(白斑军舰鸟)
白斑軍艦鳥
bái-bān jūnjiàn-niǎo
'white-striped warship-bird'
コグンカンドリ
(小軍艦鳥)
ko gunkan-dori
'small warship-bird'
Fregata minor
link to photolink to photo
Great frigatebird
Great frigate bird
นกโจรสลัดใหญ่
nók coon-sa-làt yày
'large pirate bird'
  Chim Cốc biển đen
'black sea-cormorant (bird)' (12, 13, 34)
Burung Simbang Besar
'large frigatebird (bird)' (24, 25, 26)
Burung Cikalang Besar
'large skipjacktuna (bird)'
Burung Cikalang Besar
'large skipjacktuna bird' (29)
黑腹军舰鸟
(黑腹軍艦鳥)
hēi-fù jūnjiàn-niǎo
'black-bellied warship-bird' (2, 4)
小军舰鸟
(小軍艦鳥)
xiǎo jūnjiàn-niǎo
'small warship-bird' (1, 3, 5)
Taiwan:
(军舰鸟)
軍艦鳥
jūnjiàn-niǎo
'warship-bird'
オオグンカンドリ
(大軍艦鳥)
ō gunkan-dori
'large warship-bird'
Fregata andrewsi
link to photo
Christmas Island frigatebird
Christmas Island frigate bird
นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส
nók coon-sa-làt kòa kʰrít-mâat
'Christmas Island pirate bird' (kʰrít-mâat is from English 'Christmas')
  Chim Cốc biển bụng trắng
'white-bellied sea cormorant (bird)' (12, 34)
Burung Simbang Pulau Christmas
'Christmas Island frigatebird (bird)' (24, 25, 26)
Burung Cikalang Christmas
'Christmas skipjacktuna (bird)'
Burung Cikalang Bintayung
'frigatebird skipjacktuna bird' (29)
白腹军舰鸟
(白腹軍艦鳥)
bái-fù jūnjiàn-niǎo
'white-bellied warship-bird'
シロハラグンカンドリ
(白腹軍艦鳥)
shiro-hara gunkan-dori
'white-bellied warship-bird'

中国鸟类种和亚种分类名录大全(修订版) 郑作新 著 科学出版社 北京 2000年
A Complete Checklist of Species and Subspecies of the Chinese Birds (Revised Edition) by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 2000

中国鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2005年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2005

中国鸟类野外手册(中文版)约翰・马敬能、卡伦・菲利普斯,合作者:荷芬奇,翻译:卢和芬 湖南教育出版社 长沙 2000年
A Field Guide to the Birds of China (Chinese translation) by John MacKinnon, Karen Phillipps, in collaboration with He Fen-qi, translated by Lu Hefen, Hunan Jiaoyu Chubanshe (Hunan Educational Press) Changsha 2000

世界鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2002年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of the World Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2002

世界鸟类名称(拉丁文、汉文、英文对照)第二版 郑作新等 科学出版社 北京 2002年
Birds of the World (Latin, Chinese and English Names) 2nd ed. by Cheng Tso-Hsin et al, Science Press, Beijing 2002

中国鸟类分布名录 第二版 郑作新 科学出版社 北京 1976年
(Checklist of the Classification of Birds of China 2nd edition by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 1976)

香港及華南鳥類(第六版)(翻譯成中文及重新修訂) 尹璉、費嘉倫、林超英 香港性徵特區政府新聞處政府印務局 1994年
Birds of Hong Kong and South China (6th edition, translated into Chinese and newly revised) by Clive Viney, Karen Phillipps, Lin Chaoying, Hong Kong Govt. Press 1994

Pocket Checklist of the Birds of the Republic of Singapore / Senai Jenis-Jenis Burung di Singapura / 新加坡野鸟目录 by Lim Kim Seng Nature Society (Singapore) 1999

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981
(List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981)

Previously online version of: Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981
List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 1 - Non-passerines by Wells, David R., Academic Press, London 1999

A Field Guide to the Birds of West Malaysia and Singapore by Jeyarajasingam, Allen and Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 1999

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 2 - Passerines by Wells, David R., Christopher Helm, A&C Black, London 2007

A Field Guide to the Birds of Peninsular Malaysia and Singapore (second edition) by Jeyarajasingham, Allen, Illustrations by Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 2012

A Field Guide to the Birds of Java and Bali (second edition) by MacKinnon, John, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1990

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009