EMAIL email

Sittidae
Họ Trèo cây


shī kē

鳾科
shī kē

ゴジュウカラ科
gojū-kara ka

วงศ์นกไต่ไม้
woŋ nók tày-máy

[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Sittidae: MN
Sittidae: JP
Sittidae: CN
Sittidae: TW
■ Sittidae: VN
Sittidae: TH
Sittidae: MY-SG
Share

General

The following is based on analysis of dictionaries and other sources. Comments and corrections welcome. Malaysian names are now being updated. For consistency, Vietnamese bird names (except for ducks and chickens) are preceded by the word Chim meaning 'bird'. Ornithological lists mostly omit this as understood. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

The nuthatches are known in Vietnamese as Chim Trèo cây, meaning 'tree-climbing bird'.

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
SITTINAE
SCIENTIFIC & WESTERN
VIETNAMESE
EAST ASIAN
S. E. ASIAN
Sitta
Latin
English/French
Vietnamese
Other V
Chinese
Japanese
Thai
Malaysian
Indonesian
Sitta nagaensis Chestnut-vented nuthatch

Sittelle des Naga
Sitta europaea nagaensis:
Chim Trèo cây đít hung
'reddish-vented tree-climbing bird' (12)
Sitta nagaensis:
Chim Trèo cây Naga
'reddish-bellied tree-climber (bird)' (34)
Sitta europaea:
Chim Trèo cây bụng hung
'reddish-bellied tree-climber (bird)' (13) (conflicts with Sitta castanea)
栗臀
(栗臀鳾)
lì-tún shī
'chestnut-bottomed nuthatch'
ミナミゴジュウカラ
(南五十雀)
minami gojū-kara
'southern fifty-tit'
นกไต่ไม้ใต้โคนหางสีน้ำตาล
nók tày-máy kʰoon-hăaŋ-sĭi-nám-taan
brown-tail-coverted tree-climber (bird)'
   
Sitta castanea
link to photo
Chestnut-bellied nuthatch

Sittelle à ventre marron
Chim Trèo cây bụng hung
'reddish-bellied tree-climbing bird' (12, 34)
  栗腹
(栗腹鳾)
lì-fù shī
'chestnut-bellied nuthatch'
チャバラゴジュウカラ
(茶腹五十雀)
cha-bara gojū-kara
'brown-bellied fifty-tit'
นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม
nók tày-máy tʰóaaŋ-sĭi-mét-ma-kăam
'tamarind-seed(= red-brown)-bellied tree-climber (bird)'
›Taxonomy‹
   
Sitta himalayensis
link to photo
White-tailed nuthatch

Sittelle de l'Himalaya
Chim Trèo cây Himalai
'Himalayan tree-climbing bird' (12)
Chim Trèo cây đuôi trắng
'white-tailed tree-climbing bird' (34)
白尾
(白尾鳾)
bái-wěi shī
'white-tailed nuthatch'
オジロゴジュウカラ
(尾白五十雀)
o-jiro gojū-kara
'white-tailed fifty-tit'
     
Sitta frontalis
link to photo
Velvet-fronted nuthatch

Sittelle veloutée
Chim Trèo cây trán đen
'black-foreheaded tree-climbing bird' (12, 13, 34)
  绒额
(絨額鳾)
róng-é shī
'velvet-foreheaded nuthatch'
アカハシゴジュウカラ
(赤嘴五十雀)
aka-hashi gojū-kara
'red-billed fifty-tit'
นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่
nók tày-máy nâa-pʰàak-kam-má-yìi
'velvet-foreheaded tree-climber (bird)'
Burung Patuk Dahi Hitam
'black-foreheaded pecker (bird)' (26, 27)
Burung Patuk Baldu
velvet pecker (bird)' (baldu from Portuguese veludo 'velvet') (24)
Burung Munguk Beledu
'velvet nuthatch (bird)' (beledu from Portuguese veludo 'velvet')
Sitta solangiae Yellow-billed nuthatch
Lilac nuthatch

Sittelle à bec jaune
Chim Trèo cây mỏ vàng
'yellow-billed tree-climbing bird' (12, 13, 34)
  淡紫
(淡紫鳾)
dàn-zǐ shī
'pale-purple nuthatch' (1, 2, 3, 4)
キバシゴジュウカラ
(黄嘴五十雀)
ki-bashi gojū-kara
'yellow-billed fifty-tit'
    
Latin
English/French
Vietnamese
Other V
Chinese
Japanese
Thai
Malaysian
Indonesian
Sitta formosa Beautiful nuthatch

Sittelle superbe
Chim Trèo cây lưng đen
'black-backed tree-climbing bird' (12, 13, 34)
 
(麗鳾)
lì shī
'beautiful nuthatch'
ビナンゴジュウカラ
(美男五十雀)
binan gojū-kara
'handsome-man fifty-tit'
นกไต่ไม้สีสวย
nók tày-máy sĭi-sŭay
'beautiful-coloured tree-climber (bird)'
   

Sitta castanea neglecta (Burmese Nuthatch) is known in Thai as:
นกไต่ไม้ใต้ท้องสีน้ำตาล
nók tày-máy tʰóaaŋ-sĭi-nám-taan
'brown-bellied tree-climber (bird)'

中国鸟类种和亚种分类名录大全(修订版) 郑作新 著 科学出版社 北京 2000年
A Complete Checklist of Species and Subspecies of the Chinese Birds (Revised Edition) by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 2000

中国鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2005年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2005

中国鸟类野外手册(中文版)约翰・马敬能、卡伦・菲利普斯,合作者:荷芬奇,翻译:卢和芬 湖南教育出版社 长沙 2000年
A Field Guide to the Birds of China (Chinese translation) by John MacKinnon, Karen Phillipps, in collaboration with He Fen-qi, translated by Lu Hefen, Hunan Jiaoyu Chubanshe (Hunan Educational Press) Changsha 2000

世界鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2002年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of the World Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2002

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981
(List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981)

A Field Guide to the Birds of West Malaysia and Singapore by Jeyarajasingam, Allen and Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 1999

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 2 - Passerines by Wells, David R., Christopher Helm, A&C Black, London 2007

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009