EMAIL email

Bucerotidae


วงศ์นกเงือก
woŋ nók ŋêuak

Họ Hồng hoàng

犀鸟科
xī-niǎo kē

犀鳥科
xī-niǎo kē

サイチョウ科
saichō ka

[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Bucerotidae: CN
Bucerotidae: VN
Bucerotidae: TH
■ Bucerotidae: MY-SG
Share

General

Information is from dictionaries and other sources. Comments and corrections welcome. All Malaysian and Indonesian names in the process of conversion into modernised spelling only. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

In preparation.

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
SCIENTIFIC & WESTERN
MALAY
OTHER S. E. ASIAN
EAST ASIAN
Rhinoplax
Latin
English
Malaysian
Other M
Indonesian
Thai
Vietnamese
Chinese
Japanese
Rhinoplax vigil
Buceros vigil
link to photo
Helmeted Hornbill Burung Enggang Tebang Mentua
'parent-in-law chopping bird' (24, 25, 26)
or
Burung Torak
'piston bird' (from motion of head) (alt in 26)
  Burung Rangkong Gading
'ivory hornbill (bird)' (from Sundanese)
นกชนหิน
nók cʰon-hin
'rock-strike bird' (onomat.)
  盔犀鸟
(盔犀鳥)
kuī xī-niǎo
'helmeted rhinoceros-bird'
オナガサイチョウ
(尾長犀鳥)
o-naga saichō
'long-tailed rhinoceros-bird'
Buceros
Latin
English
Malaysian
Other M
Indonesian
Thai
Vietnamese
Chinese
Japanese
Buceros bicornis
link to photolink to photo
Great hornbill
Great Indian hornbill
Great pied Hornbill
Burung Enggang Papan
'ranking hornbill (bird)' (24, 25, 26)
  Burung Enggang Papan
'ranking hornbill (bird)'
นกกก
nók kòk
'kòk bird' (onomat.)
or
นกกาฮัง
nók kaa-haŋ
'kaa-haŋ bird' (onomat.)
Chim Hồng hoàng
'hornbill1 bird' (onomat.) (12, 13, 34)
双角犀鸟
(雙角犀鳥)
shuāng-jiǎo xī-niǎo
'double-horned rhinoceros-bird'
オオサイチョウ
(大犀鳥)
ō saichō
'large rhinoceros-bird'
Buceros rhinoceros
link to photo
Rhinoceros Hornbill Burung Enggang
'ranking hornbill (bird)' (26)
Burung Enggang Badak
'rhinoceros hornbill (bird)' (24, 25)
or
Burung Enggang Lilin
'wax hornbill (bird)' (alt in 24)
  Burung Enggang Cula
'horned hornbill (bird)' (Sanskrit cula refers only to rhinoceros horn)
นกเงือกหัวแรด
nók ŋêuak hŭa-râeet
'rhinoceros-headed hornbill (bird)'
  马来犀鸟
(馬來犀鳥)
mǎlái xī-niǎo
'Malay rhinoceros-bird'
サイチョウ
(犀鳥)
saichō
'rhinoceros-bird'
Anthracoceros
Latin
English
Malaysian
Other M
Indonesian
Thai
Vietnamese
Chinese
Japanese
Anthracoceros albirostris
link to photo
›Taxonomy‹
East Asian pied Hornbill Burung Kelingking
'kelingking bird' (onomat., from call kleng-keng) (26)
Burung Enggang Kelingking
'kelingking hornbill (bird)' (onomat., from call kleng-keng) (25)
Burung Enggang Belulang
'rawhide hornbill (bird)' (24)
or
Burung Lilin
'wax bird' (alt in 26)
  Burung Kangkareng Perut-putih
'white-bellied kangkareng (bird)' (onomat., from call kangkareng ~ kengkareng)
นกแก๊ก
nók káeek
kaeek bird' (onomat.)
Anthracoceros malabaricus (12):
Chim Cao cát bụng trắng
'white-bellied hornbill2 bird' (12, 13)
冠斑犀鸟
(冠斑犀鳥)
guān bān xī-niǎo
'crested striped rhinoceros-bird' (1, 2, 3, 4)
斑犀鸟
(斑犀鳥)
bān xī-niǎo
'striped rhinoceros-bird' (5)
›Taxonomy‹
キタカササギサイチョウ
(北鵲犀鳥)
kita kasasagi saichō
'northern magpie rhinoceros-bird'
Anthracoceros malayanus
link to photo
Black Hornbill Burung Kekek
'kekek bird' (onomat., from call, same as kingfisher) (26)
Burung Enggang Gatal Birah
'itchy-itchy hornbill (bird)' (24)
Burung Enggang Gatalbirah
'itchy-itchy hornbill (bird)' (25)
or
Burung Gatal Birah
'itchy-itchy bird' (alt in 26)
  Burung Kangkareng Hitam
'black kangkareng (bird)' (onomat., from kangkareng ~ kengkareng call of A. albirostris)
นกเงือกดำ
nók ŋêuak dam
'black hornbill (bird)'
Chim Cao cát đen
'black hornbill2 bird' (12, 34)
黑斑犀鸟
(黑斑犀鳥)
hēi-bān xī-niǎo
'black-striped rhinoceros-bird' (4)
黑腹斑犀鸟
(黑腹斑犀鳥)
hēi-fù bān xī-niǎo
'black-bellied striped rhinoceros-bird' (5)
クロサイチョウ
(黒犀鳥)
kuro saichō
'black rhinoceros-bird'
Anorrhinus
Latin
English
Malaysian
Other M
Indonesian
Thai
Vietnamese
Chinese
Japanese
Anorrhinus galeritus
link to photo
Bushy-crested Hornbill Burung Enggang Buluh
'bamboo hornbill (bird)' (26)
Burung Enggang Belukar
'thicket hornbill (bird)' (24)
Burung Enggang Mengilai
'whooping hornbill (bird)' (25)
or
Burung Kawan
'flocking bird' (alt in 26)
  Burung Enggang Klihingan
'klihingan hornbill (bird)' (onomat. from call)
นกเงือกปากดำ
nók ŋêuak pàak-dam
'black-billed hornbill (bird)'
  风头犀鸟
(鳳頭犀鳥)
fèng-tóu xī-niǎo
'phoenix-headed rhinoceros-bird'
ムジサイチョウ
(無地犀鳥)
muji saichō
'plain rhinoceros-bird'
Berenicornis
Latin
English
Malaysian
Other M
Indonesian
Thai
Vietnamese
Chinese
Japanese
Berenicornis comatus
Aceros comatus
link to photo
White-crowned hornbill
Long-crested Hornbill
Burung Bulu
'bushy-feathered bird' (26)
Burung Enggang Jambul Putih
'white-crested hornbill (bird)' (24, 25)
  Burung Enggang Jambul
'crested hornbill (bird)'
นกเงือกหัวหงอก
nók ŋêuak hŭa-ŋòaak
'greyhaired hornbill (bird)'
Chim Niệc đầu trắng
'white-headed hornbill3 bird' (12)
白冠犀鸟
(白冠犀鳥)
bái-guān xī-niǎo
'white-crested rhinoceros-bird' (4)
长冠犀鸟
(長冠犀鳥)
cháng-guān xī-niǎo
'long-crested rhinoceros-bird' (5)
シロクロサイチョウ
(白黒犀鳥)
shiro-kuro saichō
'black & white rhinoceros-bird'
Aceros
Latin
English
Malaysian
Other M
Indonesian
Thai
Vietnamese
Chinese
Japanese
Aceros corrugatus
link to photo
Wrinkled Hornbill Burung Enggang Berkedut
'wrinkled hornbill (bird)' (24, 26)
Burung Enggang Merantau
'migrating hornbill (bird)' (25)
  Burung Julang Jambul Hitam
'black-crested head-tower bird'
นกเงือกปากย่น
nók ŋêuak pàak-yîn
'wrinkled-billed hornbill (bird)'
' 皱盔犀鸟
(皺盔犀鳥)
zhòu-kuī xī-niǎo
'wrinkled-helmeted rhinoceros-bird' (1, 2, 3, 4)
ズグロサイチョウ
(頭黒犀鳥)
zu-guro saichō
'black-headed rhinoceros-bird'
Rhyticeros
Latin
English
Malaysian
Other M
Indonesian
Thai
Vietnamese
Chinese
Japanese
Rhyticeros subruficollis
Aceros subruficollis
link to photo
Plain-pouched Hornbill Burung Enggang Belantara
'wilderness hornbill (bird)' (24, 25)
  Burung Julang Dompet
'pouched head-tower bird'
นกเงือกกรามช้างปากเรียบ
nók ŋêuak kraam-cʰáaŋ pàak-rîap
'smooth-billed elephant-molar hornbill (bird)'
  淡喉皱盔犀鸟
(淡喉皺盔犀鳥)
dàn-hóu zhòu-kuī xī-niǎo
'light-throated creased-helmeted rhinoceros-bird' (4)
ムジシワコブサイチョウ
(無地皺瘤犀鳥)
muji-shiwa-kobu-saichō
'plain wrinkle-knobbed rhinoceros-bird'
Rhyticeros undulatus
Aceros undulatus
link to photo
Wreathed Hornbill Burung Enggang Gunung
'mountain hornbill (bird)' (24, 26)
Burung Enggang Bukit
'hill hornbill (bird)' (25)
  Burung Julang Emas
'gold head-tower bird'
นกเงือกกรามช้าง
nók ŋêuak kraam-cʰáaŋ
'elephant-molar hornbill (bird)'
Aceros undulatus:
Chim Niệc mỏ vằn
'stripe-billed hornbill3 bird' (12, 13, 34)
花冠皱盔犀鸟
(花冠皺盔犀鳥)
huā-guān zhòu-kuī xī-niǎo
'flower-crested creased-helmeted rhinoceros-bird'
シワコブサイチョウ
(皺瘤犀鳥)
shiwa kobu saichō
'wrinkle-knobbed rhinoceros-bird'

中国鸟类种和亚种分类名录大全(修订版) 郑作新 著 科学出版社 北京 2000年
A Complete Checklist of Species and Subspecies of the Chinese Birds (Revised Edition) by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 2000

中国鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2005年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2005

中国鸟类野外手册(中文版)约翰・马敬能、卡伦・菲利普斯,合作者:荷芬奇,翻译:卢和芬 湖南教育出版社 长沙 2000年
A Field Guide to the Birds of China (Chinese translation) by John MacKinnon, Karen Phillipps, in collaboration with He Fen-qi, translated by Lu Hefen, Hunan Jiaoyu Chubanshe (Hunan Educational Press) Changsha 2000

世界鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2002年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of the World Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2002

世界鸟类名称(拉丁文、汉文、英文对照)第二版 郑作新等 科学出版社 北京 2002年
Birds of the World (Latin, Chinese and English Names) 2nd ed. by Cheng Tso-Hsin et al, Science Press, Beijing 2002

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981
List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981

Previously online version of: Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981
List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 1 - Non-passerines by Wells, David R., Academic Press, London 1999

A Field Guide to the Birds of West Malaysia and Singapore by Jeyarajasingam, Allen and Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 1999

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 2 - Passerines by Wells, David R., Christopher Helm, A&C Black, London 2007

A Field Guide to the Birds of Peninsular Malaysia and Singapore (second edition) by Jeyarajasingham, Allen, Illustrations by Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 2012

A Field Guide to the Birds of Java and Bali (second edition) by MacKinnon, John, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1990

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009