EMAIL email

Falconidae


Họ Cắt

วงศ์เหยี่ยวปีกแหลม
woŋ yìaw pìik-lăeem

隼科
sǔn kē

隼科
zhǔn kē

ハヤブサ科
hayabusa ka

[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Falconidae: MN
Falconidae: JP
Falconidae: CN
Falconidae: TW
Falconidae: VN
Falconidae: TH
■ Falconidae: MY-SG
Share

General

Information is from dictionaries and other sources. Comments and corrections welcome. All Malaysian and Indonesian names in the process of conversion into modernised spelling only. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

In preparation.

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
FALCONINAE
SCIENTIFIC & WESTERN
MALAY
OTHER S. E. ASIAN
EAST ASIAN
FALCONINI
Microhierax
Latin
English
Malaysian
Other M
Indonesian
Thai
Vietnamese
Chinese
Japanese
Microhierax fringillarius
link to photo
Black-thighed falconet Burung Helang Rajawali
'hawk hawk (bird)' (rajawali ~ wali 'hawk' from Indic) (Cf Accipiter soloensis) (26)
Burung Falko Rajawali
'hawk falcon (bird)' (falko from Latin 'falco'; (rajawali ~ wali 'hawk' from Indic) (24, 25)
or
Burung Helang Belalang
'grasshopper hawk (bird)' (Cf Butastur indicus) (alt in 26)
    เหยี่ยวแมลงปอขาดำ
yìaw ma-laeeng-poaa kʰăa-dam
'black-legged dragonfly-hawk'
  黑腿小隼
(黑腿小隼)
hēi-tuǐ xiǎo sǔn
'black-legged small falcon'
モモグロヒメハヤブサ
(股黒姫隼)
momo-guro hime hayabusa
'black-thighed princess falcon'
Falco
Latin
English
Malaysian
Other M
Indonesian
Thai
Vietnamese
Chinese
Japanese
Falco tinnunculus
link to photolink to photo
Common kestrel
Eurasian kestrel
Kestrel
Burung Helang Kestrel
'kestrel hawk (bird)' (kestrel from English) (26)
Burung Falko Padang
'field falcon (bird)' (falko from Latin 'falco') (25)
Burung Falko Serani
'Christian falcon (bird)' (serani ~ nasrani from Arabic, formerly also meant 'Portuguese'; falko from Latin 'falco') (24)
  Burung Alap-alap Erasia
'Eurasian falcon (bird)' (from Javanese alap-alap 'hawk')
เหยี่ยวเคสเตรล
yìaw kʰee-sà-trĕen
'kestrel hawk' (kʰee-sà-trĕen from English 'kestrel')
Chim Cắt lưng hung
'reddish-backed falcon (bird)' (12, 13, 34)
红隼
(紅隼)
hóng sǔn
'red falcon'
Taiwan:
(红隼)
紅隼
hóng zhǔn
'red falcon'
チョウゲンボウ
(長元坊)
chōgenbō
'kestrel'
Falco subbuteo
link to photolink to photo
Eurasian hobby
Northern hobby
Hobby
Burung Helang Hobby
'hobby hawk (bird)' (hobby from English) (26)
Burung Falko Hobi Utara
'northern hobby falcon (bird)' (falko from Latin 'falco'; hobi from English 'hobby') (25)
Burung Falko Utara
'northern falcon (bird)' (falko from Latin 'falco') (24)
  Burung Alap-alap Walet
'swiftlet falcon (bird)' (from Javanese alap-alap 'hawk')
เหยี่ยวฮอบบี้พันธุ์ยุโรป
yìaw hôaap-bîi pʰan yú-rôop
'European species hobby hawk' (hôaap-bîi from English 'hobby')
Chim Cắt Trung Quốc
'Chinese falcon (bird)' (12, 13, 34)
燕隼
(燕隼)
yàn-sǔn
'swallow falcon'
Taiwan:
(燕隼)
燕隼
yàn-zhǔn
'swallow falcon'
チゴハヤブサ
(稚児隼)
chigo hayabusa
'child falcon'
Falco severus
link to photo
East Asian hobby Burung Falko Hobi Timur
'eastern hobby falcon (bird)' (falko from Latin 'falco'; hobi from English 'hobby') (25)
  Burung Alap-alap Macan
'tiger falcon (bird)' (from Javanese alap-alap 'hawk'; macan = Javanese 'tiger')
เหยี่ยวฮอบบี้พันธุ์เอเชีย
yìaw hôaap-bîi pʰan ee-cʰia
'Asian species hobby hawk' (hôaap-bîi from English 'hobby')
Chim Cắt bụng hung
'reddish-bellied falcon (bird)' (12, 34)
猛隼
(猛隼)
měng-sǔn
'savage falcon'
ミナミチゴハヤブサ
(南稚児隼)
minami chigo hayabusa
'southern child falcon'
Falco peregrinus
link to photolink to photo
Peregrine falcon Burung Helang Peregrine
'peregrine hawk (bird)' (peregrine from English) (26)
Burung Falko Peregrin
'peregrine falcon (bird)' (falko from Latin 'falco'; peregrin from English 'peregrine') (25)
Burung Falko Belalang
'grasshopper falcon (bird)' (falko from Latin 'falco') (24)
  Burung Alap-alap Kawah
'escarpment falcon (bird)' (from Javanese alap-alap 'hawk')
เหยี่ยวเพเรกริน
yìaw pʰee-ree-krin
'peregrine hawk' (pʰee-ree-krin from English 'peregrine')
Chim Cắt lớn
'large falcon (bird)' (12, 13, 34)
游隼
(遊隼)
yóu-sǔn
'roaming falcon'
Taiwan:
(游隼)
遊隼
yóu zhǔn
'roaming falcon'
Former Taiwan alternative:
()

zhǔn
'falcon'
ハヤブサ
()
hayabusa
'falcon'

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981
(List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981)

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 1 - Non-passerines by Wells, David R., Academic Press, London 1999

A Field Guide to the Birds of West Malaysia and Singapore by Jeyarajasingam, Allen and Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 1999

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009