EMAIL email

Burhinidae
วงศ์นกกระแตผี
woŋ nók krà-taee-pʰĭi

Họ Burin

石鸻科
shí-héng kē

石鴴科
shí-héng kē

イシチドリ科
ishi-chidori ka

[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Burhinidae: MN
Burhinidae: CN
Burhinidae: VN
■ Burhinidae: TH
Burhinidae: MY-SG
Share

General

Information is from dictionaries and other sources. Comments and corrections welcome. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

The Burhinidae stone curlews are named นกกระแตผี nók krà-taee-pʰĭi, intended as 'ghost-lapwing'. The name is based on นกกระแต nók krà-taee, the Thai general name for lapwings (Charadriidae).

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
SCIENTIFIC & WESTERN
THAI
OTHER S. E. ASIAN
EAST ASIAN
Burhinus
Latin
English
Thai
Other Th
Malaysian
Indonesian
Vietnamese
Chinese
Japanese
Burhinus oedicnemus
link to photo
Eurasian Thick-knee
or
Eurasian Stone-curlew
Stone curlew
นกกระแตผีเล็ก
nók krà-taee-pʰĭi lék
'small ghost-lapwing (bird)'
  Burung Pasir Padang
'field sand-bird' (25)
Burung Sisir Batu
'rock comber (bird)' (24)
  Chim Burin
'burin bird' (from burhinus) (12, 34)
石鸻
(石鴴)
shí-héng
'stone plover' (1, 2, 4, 5)
欧石鸻
(歐石鴴)
ōu shí-héng
'European stone plover' (3)
イシチドリ
(石千鳥)
ishi-chidori
'stone plover'
Esacus
Latin
English
Thai
Other Th
Malaysian
Indonesian
Vietnamese
Chinese
Japanese
Esacus recurvirostris
Burhinus recurvirostris
link to photo
Great Thick-knee
or
Great Stone-curlew
Great stone plover
นกกระแตผีใหญ่
nók krà-taee-pʰĭi yày
'large ghost-lapwing (bird)'
  Burung Kedidi Malam
'night bobber (bird)' (24a, 26, 28)
Burung Pasir Terumbu
'reef sand-bird' (25)
Burung Sisir Air
'water comber (bird)' (24)
Burung Wiliwili Besar
'large wiliwili' bird (onomat., from cry)
Burung Wiliwili Besar
'large wiliwili' bird (onomat., from cry) (29)
Chim Rẽ mỏ to
'large-billed snipe (bird)' (12)
大石鸻
(大石鴴)
dà shí-héng
'large stone plover' (1, 2, 3, 4)
ソリハシオオイシチドリ
(反嘴大石千鳥)
sori-hashi ō ishi-chidori
'recurved-billed large stone plover'
Esacus magnirostris
Esacus neglectus
Burhinus giganteus
Beach thick-knee
or
Beach Stone-curlew
นกกระแตผีชายหาด
nók krà-taee-pʰĭi cʰaay-hàat
'beachland ghost-lapwing (bird)'
        澳洲石鸻
àozhōu shí-héng
'Australasian stone plover' (4)
大嘴石鸻
dà-zuǐ shí-héng
'great-billed stone plover' (5)
滨石鸻
bīn shí-héng
'beach stone plover' (10)
›Taxonomy‹
ハシブトオオイシチドリ
(嘴太大石千鳥)
hashi-buto ō ishi-chidori
'thick-billed large stone plover'

中国鸟类种和亚种分类名录大全(修订版) 郑作新 著 科学出版社 北京 2000年
A Complete Checklist of Species and Subspecies of the Chinese Birds (Revised Edition) by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 2000

中国鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2005年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2005

中国鸟类野外手册(中文版)约翰・马敬能、卡伦・菲利普斯,合作者:荷芬奇,翻译:卢和芬 湖南教育出版社 长沙 2000年
A Field Guide to the Birds of China (Chinese translation) by John MacKinnon, Karen Phillipps, in collaboration with He Fen-qi, translated by Lu Hefen, Hunan Jiaoyu Chubanshe (Hunan Educational Press) Changsha 2000

世界鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2002年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of the World Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2002

世界鸟类名称(拉丁文、汉文、英文对照)第二版 郑作新等 科学出版社 北京 2002年
Birds of the World (Latin, Chinese and English Names) 2nd ed. by Cheng Tso-Hsin et al, Science Press, Beijing 2002

中国鸟类分布名录 第二版 郑作新 科学出版社 北京 1976年
(Checklist of the Classification of Birds of China 2nd edition by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 1976)

香港及華南鳥類(第六版)(翻譯成中文及重新修訂) 尹璉、費嘉倫、林超英 香港性徵特區政府新聞處政府印務局 1994年
Birds of Hong Kong and South China (6th edition, translated into Chinese and newly revised) by Clive Viney, Karen Phillipps, Lin Chaoying, Hong Kong Govt. Press 1994

Pocket Checklist of the Birds of the Republic of Singapore / Senai Jenis-Jenis Burung di Singapura / 新加坡野鸟目录 by Lim Kim Seng Nature Society (Singapore) 1999

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981 (List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981

Previously online version of: Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981
List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 1 - Non-passerines by Wells, David R., Academic Press, London 1999

A Field Guide to the Birds of West Malaysia and Singapore by Jeyarajasingam, Allen and Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 1999

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 2 - Passerines by Wells, David R., Christopher Helm, A&C Black, London 2007

A Field Guide to the Birds of Peninsular Malaysia and Singapore (second edition) by Jeyarajasingham, Allen, Illustrations by Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 2012

A Field Guide to the Birds of Java and Bali (second edition) by MacKinnon, John, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1990

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009