EMAIL email

Meropidae


วงศ์นกจาบคา
woŋ nók càap-kʰaa

Họ Trảu

蜂虎科
fēng-hǔ kē

蜂虎科
fēng-hǔ kē

ハチクイ科
hachi-kui ka

[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Meropidae: MN
Meropidae: JP
Meropidae: CN
Meropidae: TW
Meropidae: VN
Meropidae: TH
■ Meropidae: MY-SG
Share

General

Information is from dictionaries and other sources. Comments and corrections welcome. All Malaysian and Indonesian names in the process of conversion into modernised spelling only. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

In preparation.

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
SCIENTIFIC & WESTERN
MALAY
OTHER S. E. ASIAN
EAST ASIAN
Nyctyornis
Latin
English
Malaysian
Other M
Indonesian
Thai
Vietnamese
Chinese
Japanese
Nyctyornis amictus
Nyctyornis amicta
link to photo
Red-bearded bee-eater
Red-breasted bee-eater
Burung Beberek Tunggal
j-p'solitary be-berek (bird)' (onomat.) (26)
Burung Berek-berek Janggut Merah
wgm, w99 'red-bearded berek-berek (bird)' (onomat.) (24, 25)
  Burung Cirik-cirik Kumbang
'bumblebee cirik-cirik (bird)' (onomat.)
นกจาบคาเคราแดง
nók càap-kʰaa kʰraw-daeeŋ
'red-whiskered bee-eater3 (bird)'
  赤须夜蜂虎
(赤鬚夜蜂虎)
chì-xū yè fēng-hǔ
'red-bearded night bee-tiger'
ムネアカハチクイ
(胸赤蜂喰)
mune-aka hachi-kui
'red-breasted bee-eater'
Merops
Latin
English
Malaysian
Other M
Indonesian
Thai
Vietnamese
Chinese
Japanese
Merops leschenaulti
link to photo
Chestnut-headed Bee-eater
Bay-headed Bee eater
Burung Beberek Kepala Coklat
'brown-headed be-berek (bird)' (onomat.) (26)
Burung Berek-berek Senja
'twilight berek-berek (bird)' (onomat.) (24, 25)
  Burung Kirik-kirik Senja
'twilight kirik kirik (bird)'
นกจาบคาหัวสีส้ม
nók càap-kʰaa hŭa-sĭi-sôm
'orange-headed bee-eater3 (bird)'
Chim Trảu họng vàng
'yellow-throated beeeater bird' (12, 34)
栗头蜂虎
(栗頭蜂虎)
lì-tóu fēng-hǔ
'chestnut-headed bee-tiger'
or
黑胸蜂虎
(黑胸蜂虎)
hēi-xiōng fēng-hǔ
'black-breasted bee-tiger' (alt in 1)
チャガシラハチクイ
(茶頭蜂喰)
cha-gashira hachi-kui
'brown-headed bee-eater'
Merops viridis
link to photo
Blue-throated Bee-eater
Chestnut-headed Bee eater
Burung Beberek Leher Biru
'blue-throated be-berek (bird)' (onomat.) (26)
Burung Berek-berek Pirus
'turquoise berek-berek (bird)' (25)
Burung Berek-berek Tadah Hujan
'reservoir berek-berek (bird)' (onomat.) (24)
  Burung Kirik-kirik Biru
'blue kirik kirik bird' (onomat.)
นกจาบคาคอสีฟ้า
nók càap-kʰaa kʰoaa-sĭi-fáa
'sky-blue-necked bee-eater3 (bird)'
Chim Trảu họng xanh
'blue/green-throated beeeater bird' (12, 13, 34)
蓝喉蜂虎
(藍喉蜂虎)
lán-hóu fēng-hǔ
'blue-throated bee-tiger'
Taiwan:
(蓝喉蜂虎)
藍喉蜂虎
lán-hóu fēng-hǔ
'blue-throated bee-tiger'
ルリノドハチクイ
(瑠璃喉蜂喰 ~ 琉璃喉蜂喰)
ruri-nodo hachi-kui
'lapiz-lazuli throated bee-eater'
Merops philippinus
link to photolink to photo
Blue-tailed Bee-eater
Blue-cheeked Bee eater
Burung Beberek Ekor Biru
'blue-tailed be-berek (bird)' (onomat.) (26)
Burung Berek-berek Sawah
'wetfield berek-berek (bird)' (onomat.) (25)
Burung Berek-berek Carik Dada
'breast-tattered berek-berek (bird)' (onomat.) (24)
  Burung Kirik-kirik Laut
'sea kirik kirik (bird)' (onomat.)
นกจาบคาหัวเขียว
nók càap-kʰaa hŭa-kʰĭaw
'green-headed bee-eater3 (bird)'
Merops superciliosus (philippinus) (12):
Chim Trảu ngực nâu
'brown-breasted beeeater bird' (12, 13, 34)
栗喉蜂虎
(栗喉蜂虎)
lì-hóu fēng-hǔ
'chestnut-throated bee-tiger'
Taiwan:
(栗喉蜂虎)
栗喉蜂虎
lì-hóu fēng-hǔ
'chestnut-throated bee-tiger'
ハリオハチクイ
(針尾蜂喰)
hari-o hachi-kui
'spine-tailed bee-eater'

中国鸟类种和亚种分类名录大全(修订版) 郑作新 著 科学出版社 北京 2000年
A Complete Checklist of Species and Subspecies of the Chinese Birds (Revised Edition) by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 2000

中国鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2005年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2005

中国鸟类野外手册(中文版)约翰・马敬能、卡伦・菲利普斯,合作者:荷芬奇,翻译:卢和芬 湖南教育出版社 长沙 2000年
A Field Guide to the Birds of China (Chinese translation) by John MacKinnon, Karen Phillipps, in collaboration with He Fen-qi, translated by Lu Hefen, Hunan Jiaoyu Chubanshe (Hunan Educational Press) Changsha 2000

世界鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2002年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of the World Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2002

世界鸟类名称(拉丁文、汉文、英文对照)第二版 郑作新等 科学出版社 北京 2002年
Birds of the World (Latin, Chinese and English Names) 2nd ed. by Cheng Tso-Hsin et al, Science Press, Beijing 2002

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981
List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981

Previously online version of: Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981
List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 1 - Non-passerines by Wells, David R., Academic Press, London 1999

A Field Guide to the Birds of West Malaysia and Singapore by Jeyarajasingam, Allen and Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 1999

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 2 - Passerines by Wells, David R., Christopher Helm, A&C Black, London 2007

A Field Guide to the Birds of Peninsular Malaysia and Singapore (second edition) by Jeyarajasingham, Allen, Illustrations by Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 2012

A Field Guide to the Birds of Java and Bali (second edition) by MacKinnon, John, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1990

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009