EMAIL email

Pittidae
วงศ์นกแต้วแล้ว
woŋ nók tâeew-láeew

Họ Đuôi cụt

八色鸫科
bā-sè-dōng kē

八色鳥科
bā-sè-niǎo kē

ヤイロチョウ科
ya-iro-chō ka

[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Pittidae: JP
Pittidae: CN
Pittidae: TW
Pittidae: VN
■ Pittidae: TH
Pittidae: MY-SG
Share

General

Information is from dictionaries and other sources. Comments and corrections welcome. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

แต้วแล้ว tâeew-láeew and แต้วแร้ว tâeew-ráeew are renditions of the same distinctive call of Pitta moluccensis, which is called นกแต้วแล้ว nók tâeew-láeew 'tâeew-láeew bird' or นกแต้วแร้ว nók tâeew-ráeew 'tâeew-ráeew bird'. Modern ornithological Thai has extended these as general names for all pittas. Most authorities prefer the -l- form, but (21) uses the -r- form exclusively.

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
SCIENTIFIC & WESTERN
THAI
OTHER S. E. ASIAN
EAST ASIAN
Pitta
Latin
English
Thai
Other Th
Malaysian
Indonesian
Vietnamese
Chinese
Japanese
Pitta granatina
link to photo
Garnet pitta นกแต้วแล้วแดงมลายู
nók tâeew-láeew daeeŋ malaayuu
'Malayan red pitta (bird)'
นกแต้วแร้วแดงมลายู
nók tâeew-ráeew daeeŋ malaayuu
'Malayan red pitta (bird)' (21)
Burung Pacat Merah
'red landleech bird' (26, 27)
Burung Pacat Kepala Merah
wgm 'red-headed landleech bird' (24)
Burung Paok Delima
'garnet pitta (bird)' (delima from Sanskrit 'pomegranate; now also ruby, garnet, any red gem')
  榴红八色鸫
(榴紅八色鶇)
liú-hóng bā-sè-dōng
'pomegranate red eight-coloured thrush' (4)
石榴红八色鸫
(石榴紅八色鶇)
shíliú-hóng bā-sè-dōng
'pomegranate red eight-coloured thrush' (5)
ムラサキヤイロチョウ
(紫八色鳥)
murasaki ya-iro-chō
'purple eight-coloured bird'
Pitta phayrei
link to photo
Eared pitta
Phayre's pitta
Anthocincla phayrei:
นกแต้วแล้วหูยาว
nók tâeew-láeew hŭu yaaw
'long-eared pitta (bird)'
นกแต้วแร้วหูยาว
nók tâeew-ráeew hŭu yaaw
'long-eared pitta (bird)' (21)
    Chim Đuôi cụt nâu
'brown short-tail bird' (12)
双辫八色鸫
(雙辮八色鶇)
shuāng-biàn bā-sè-dōng
'double-pigtailed eight-coloured thrush'
ツノヤイロチョウ
(角八色鳥)
tsuno ya-iro-chō
'horned eight-coloured bird'
Pitta oatesi
link to photo
Rusty-naped pitta
Fulvous pitta
นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล
nók tâeew-láeew yày hŭa sĭi-nám-taan
'brown-headed large pitta (bird)'
นกแต้วแร้วใหญ่หัวสีน้ำตาล
nók tâeew-ráeew yày hŭa sĭi-nám-taan
'brown-headed large pitta (bird)' (21)
นกเป็ดบง
nók pèt boŋ
'boŋ-duck bird' (21)
Burung Pacat Gunung
'mountain landleech bird' (24, 26, 27)
  Chim Đuôi cụt đầu hung
'reddish-headed short-tail bird' (12, 34)
栗头八色鸫
(栗頭八色鶇)
lì-tóu bā-sè-dōng
'chestnut-headed eight-coloured thrush'
チャガシラヤイロチョウ
(茶頭八色鳥)
cha-gashira ya-iro-chō
'brown-headed eight-coloured bird'
Pitta nipalensis
link to photo
Blue-naped pitta

นกแต้วแล้วใหญ่ท้ายทอยสีฟ้า
nók tâeew-láeew yày tʰáay-tʰoaay sĭi-fáa
'sky-blue-naped large pitta (bird)'

      Chim Đuôi cụt gáy xanh
'blue/green-naped short-tail bird' (12, 34)
蓝背八色鸫
(藍背八色鶇)
lán-bèi bā-sè-dōng
'blue-backed eight-coloured thrush'
アオエリヤイロチョウ
(青襟八色鳥)
ao-eri ya-iro-chō
'blue/green-collared eight-coloured bird'
Pitta soror
link to photo
Blue-rumped pitta
Blue-backed pitta
นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน
nók tâeew-láeew yày hŭa sĭi-nám-ŋoen
'blue-headed large pitta (bird)'
นกแต้วแร้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน
nók tâeew-ráeew yày hŭa sĭi-nám-ŋoen
'blue-headed large pitta (bird)' (21)
    Chim Đuôi cụt đầu xám
'grey-headed short-tail bird' (12, 34)
蓝背八色鸫
(藍背八色鶇)
lán-bèi bā-sè-dōng
'blue-backed eight-coloured thrush'
コシアオヤイロチョウ
(腰青八色鳥)
koshi-ao ya-iro-chō
'blue/green-rumped eight-coloured bird'
Latin
English
Thai
Other Th
Malaysian
Indonesian
Vietnamese
Chinese
Japanese
Pitta caerulea
link to photo
Giant pitta นกแต้วแล้วยักษ์
nók tâeew-láeew yák
'giant pitta (bird)'
or
นกซุ้มหมู
nók súm-mŭu
'súm-pig bird'
นกแต้วแร้วยักษ์
nók tâeew-ráeew yák
'pitta (bird)' (21)
Burung Pacat Besar
'large landleech bird' (24, 26, 27)
Burung Paok Sintau
'sintau pitta (bird)'
  大蓝八色鸫
(大藍八色鶇)
dà lán bā-sè-dōng
'large blue eight-coloured thrush'
オニヤイロチョウ
(鬼八色鳥)
oni ya-iro-chō
'ogre eight-coloured bird'
Pitta cyanea
link to photo
Blue pitta นกแต้วแล้วสีน้ำเงิน
nók tâeew-láeew sĭi-nám-ŋoen
'blue pitta (bird)'
นกแต้วแร้วสีน้ำเงิน
nók tâeew-ráeew sĭi-nám-ŋoen
'blue pitta (bird)' (21)
    Chim Đuôi cụt đầu đỏ
'red-headed short-tail bird' (12, 34)
蓝八色鸫
(藍八色鶇)
lán bā-sè-dōng
'blue eight-coloured thrush'
ルリヤイロチョウ
(瑠璃八色鳥 ~ 琉璃八色鳥)
ruri ya-iro-chō
'lapis lazuli eight-coloured bird'
Pitta gurneyi
link to photo
Gurney's pitta นกแต้วแล้วท้องดำ
nók tâeew-láeew tʰoaaŋ-dam
'black-bellied pitta (bird)'
นกแต้วแร้วท้องดำ
nók tâeew-ráeew tʰóaaŋ-dam
'black-bellied pitta (bird)' (21)
Burung Pacat Raja
'king landleech bird' (27)
  Đuôi cụt Gurney
'Gurney short tail' (from Cites list on Internet)
泰国八色鸫
(泰國八色鶇)
tàiguó bā-sè-dōng
'Thailand eight-coloured thrush'
クロハラシマヤイロチョウ
(黒腹縞八色鳥)
kuro-hara shima ya-iro-chō
'black-bellied striped eight-coloured bird'
Pitta elliotii
link to photo
Bar-bellied pitta นกแต้วแล้วเขียวเขมร
nók tâeew-láeew kʰĭaw kʰa-mĕen
'Khmer (=Cambodian) green pitta (bird)'
นกแต้วแร้วเขียวเขมร
nók tâeew-ráeew kʰĭaw kʰa-mĕen
'Khmer (=Cambodian) green pitta (bird)' (21)
    Chim Đuôi cụt bụng vằn
'stripe-bellied short-tail bird' (12, 13, 34)
斑腹八色鸫
(斑腹八色鶇)
bān-fù bā-sè-dōng
'stripe-bellied eight-coloured thrush'
ミドリシマヤイロチョウ
(緑縞八色鳥)
midori shima ya-iro-chō
'green striped eight-coloured bird'
Pitta guajana
link to photo
Banded pitta Pitta irena:
นกแต้วแล้วลาย
nók tâeew-láeew laay
'striped pitta (bird)'
นกแต้วแร้วลาย
nók tâeew-ráeew laay
'striped pitta (bird)' (21)
Burung Pacat Berjalur
'striped landleech bird' (26, 27)
Burung Pacat Bukit
'hill landleech bird' (24)
Burung Paok Pancawarna
'five-coloured (=multi-coloured) pitta (bird)' (pancawarna neo-Sanskrit for 'five-coloured')
Đuôi cụt đít xanh
'blue-bottomed short-tail' (from Cites list on Internet)
蓝尾八色鸫
(藍尾八色鶇)
lán-wěi bā-sè-dōng
'blue-tailed eight-coloured thrush'
キマユシマヤイロチョウ
(黄眉縞八色鳥)
ki-mayu shima ya-iro-chō
'yellow-eyebrowed striped eight-coloured bird'
Latin
English
Thai
Other Th
Malaysian
Indonesian
Vietnamese
Chinese
Japanese
Pitta moluccensis
link to photo
Blue-winged pitta
Moluccan pitta
Malay pitta
นกแต้วแล้วธรรมดา
nók tâeew-láeew tʰam-ma-daa
'common pitta (bird)'
นกแต้วแร้วธรรมดา
nók tâeew-ráeew tʰam-ma-daa
'common pitta (bird)' (21)
นกกอหลอ
nók koaa-lŏaa
'koaa-lŏaa bird' (alt in 21)
นกแต้วแร้วป่า
nók tâeew-ráeew pàa
'forest pitta (bird)' (alt in 21)
Burung Pacat Sayap Biru
'blue-winged landleech bird' (24, 26, 27)
Burung Paok Hujan
'rain pitta (bird)'
Chim Đuôi cụt cánh xanh
'blue/green-winged short-tail bird' (12, 13, 34)
蓝翅八色鸫
(藍翅八色鶇)
lán-chì bā-sè-dōng
'blue-winged eight-coloured thrush'
›Taxonomy‹
ミナミヤイロチョウ
(南八色鳥)
minami ya-iro-chō
'southern eight-coloured bird'
Pitta megarhyncha
link to photo
Mangrove pitta นกแต้วแล้วป่าชายเลน
nók tâeew-láeew pàa cʰaay-leen
'shore-forest pitta (bird)'
นกแต้วแล้วป่าโกงกาง
nók tâeew-láeew pàa kooŋ-kaaŋ
'mangrove-forest pitta (bird)' (20)
นกแต้วแร้วป่าชายเลน
nók tâeew-ráeew pàa cʰaay-leen
'shore-forest pitta (bird)' (21)
นกแต้วแร้วป่าโกงกาง
nók tâeew-ráeew pàa kooŋ-kaaŋ
'mangrove-forest pitta (bird)' (alt in 21)
นกแต้วแร้วธรรมดาป่าชายเลน
nók tâeew-ráeew tʰam-ma-daa pàa cʰaay-leen
'shore-forest common pitta (bird)' (alt in 21)
Burung Pacat Bakau
'mangrove landleech bird' (24, 26, 27)
Burung Paok Bakau
'mangrove pitta (bird)'
  红树八色鸫
(紅樹八色鶇)
hóng-shù bā-sè-dōng
'mangrove eight-coloured thrush' (4)
马来八色鸫
(馬來八色鶇)
Mǎlái bā-sè-dōng
'Malay eight-coloured thrush' (10)
マングローブヤイロチョウ
(マングローブ八色鳥)
mangurōbu ya-iro-chō
'mangrove eight-coloured bird'
(Wikipedia etc.)
Pitta nympha
link to photo
Fairy pitta
Chinese pitta
Lesser blue-winged pitta
นกแต้วแล้วนางฟ้า
nók tâeew-láeew naaŋ-fáa
'fairy pitta (bird)'
    Burung Paok Bidadari
'nymph pitta (bird)'
Chim Đuôi cụt bụng đỏ
'red-bellied short-tail bird' (12, 13)
仙八色鸫
(仙八色鶇)
xiān bā-sè-dōng
'fairy/immortal eight-coloured thrush'
Taiwan:
(八色鸟)
八色鳥
bā-sè-niǎo
'eight-coloured bird'
ヤイロチョウ
(八色鳥)
ya-iro-chō
'eight-coloured bird'
Pitta sordida
link to photo
Hooded pitta
Green-breasted pitta
นกแต้วแล้วอกเขียว
nók tâeew-láeew òk kʰĭaw
'green-breasted pitta (bird)'
นกแต้วแร้วอกเขียว
nók tâeew-ráeew òk kʰĭaw
'green-breasted pitta (bird)' (21)
Burung Gembala Pelanduk
'chevrotain shepherd bird' (26, 27)
Burung Pacat Gembala Pelanduk
'chevrotain shepherd landleech bird' (24)
or
Burung Pacat Hijau
'green landleech bird' (alt in 26)
Burung Paok Hijau
'green pitta (bird)'
Chim Đuôi cụt đầu đen
'black-headed short-tail bird' (12, 34)
绿胸八色鸫
(綠胸八色鶇)
lǜ-xiōng bā-sè-dōng
'green-breasted eight-coloured thrush' (1, 2, 3, 4)
黑头八色鸫
(黑頭八色鶇)
hēi-tóu bā-sè-dōng
'black-headed eight-coloured thrush' (5)
ズグロヤイロチョウ
(頭黒八色鳥)
zu-guro ya-iro-chō
'black-headed eight-coloured bird'

The name 'eight-coloured bird' (ヤイロチョウ ya-iro-chō 八色鳥) was originally given to Pitta nympha. It has since been extended to all members of the Pittidae, although some are much less colourful than others.

The name 'eight-coloured thrush' (八色鸫 bā-sè-dōng) was probably originally borrowed from Japanese ヤイロツグミ ya-iro-tsugumi 八色鶇 'eight-coloured-thrush', an alternative name for Pitta nympha. It has since been extended to all members of the Pittidae, although some are much less colourful than others.

แต้วแล้ว tâeew-láeew and แต้วแร้ว tâeew-ráeew are renditions of the distinctive call of Pitta moluccensisis. They have been extended as modern ornithological general names for 'pitta'. However, they do not accurately represent the calls of the other species.

ยักษ์ yák (from Pāli yakṣa) is a mythological giant or ogre frequently depicted in temple art and architecture. English has borrowed the same name from Sanskrit and other Indic languages as 'yaksha'.

นางฟ้า naaŋ-fáa (literally 'sky-lady') is used for any female supernatural being, including fairy, angel, goddess, etc.

中国鸟类种和亚种分类名录大全(修订版) 郑作新 著 科学出版社 北京 2000年
A Complete Checklist of Species and Subspecies of the Chinese Birds (Revised Edition) by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 2000

中国鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2005年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2005

中国鸟类野外手册(中文版)约翰・马敬能、卡伦・菲利普斯,合作者:荷芬奇,翻译:卢和芬 湖南教育出版社 长沙 2000年
A Field Guide to the Birds of China (Chinese translation) by John MacKinnon, Karen Phillipps, in collaboration with He Fen-qi, translated by Lu Hefen, Hunan Jiaoyu Chubanshe (Hunan Educational Press) Changsha 2000

世界鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2002年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of the World Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2002

世界鸟类名称(拉丁文、汉文、英文对照)第二版 郑作新等 科学出版社 北京 2002年
Birds of the World (Latin, Chinese and English Names) 2nd ed. by Cheng Tso-Hsin et al, Science Press, Beijing 2002

中国鸟类分布名录 第二版 郑作新 科学出版社 北京 1976年
(Checklist of the Classification of Birds of China 2nd edition by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 1976)

香港及華南鳥類(第六版)(翻譯成中文及重新修訂) 尹璉、費嘉倫、林超英 香港性徵特區政府新聞處政府印務局 1994年
Birds of Hong Kong and South China (6th edition, translated into Chinese and newly revised) by Clive Viney, Karen Phillipps, Lin Chaoying, Hong Kong Govt. Press 1994

Pocket Checklist of the Birds of the Republic of Singapore / Senai Jenis-Jenis Burung di Singapura / 新加坡野鸟目录 by Lim Kim Seng Nature Society (Singapore) 1999

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

นกในเมืองไทย รศ. โอภาส ขอบเขตต (Birds in Thailand, by Assoc. Prof. Obhas Khobkhet), in five volumes, Sarakadee Press, Bangkok, 1998-2001


Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981 (List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981

A guide to the Birds of Thailand by Lekagul, Boonsong and Philip D. Round, Saha Karn Bhaet Co., Ltd., Bangkok 1991

Previously online version of: Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981
List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 1 - Non-passerines by Wells, David R., Academic Press, London 1999

A Field Guide to the Birds of West Malaysia and Singapore by Jeyarajasingam, Allen and Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 1999

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 2 - Passerines by Wells, David R., Christopher Helm, A&C Black, London 2007

A Field Guide to the Birds of Peninsular Malaysia and Singapore (second edition) by Jeyarajasingham, Allen, Illustrations by Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 2012

A Field Guide to the Birds of Java and Bali (second edition) by MacKinnon, John, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1990

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009