EMAIL email

Phylloscopidae


วงศ์นกกระจ้อยและนกกระจิ๊ด
woŋ nók krà-côaay láe nók krà-cít

Họ Chích

柳莺科
liǔ-yīng kē

柳鶯科
liǔ-yīng kē

ムシクイ科
mushi-kui ka

[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Phylloscopidae: MN
Phylloscopidae: JP
Phylloscopidae: CN
Phylloscopidae: TW
Phylloscopidae: VN
Phylloscopidae: TH
■ Phylloscopidae: MY-SG
Share

General

Information is from dictionaries and other sources. Comments and corrections welcome. All Malaysian and Indonesian names in the process of conversion into modernised spelling only. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

The Phylloscopidae are a result of the break-up of the large Sylviidae (Old World warbler) assemblage. (Other families arising from this break-up include the Locustellidae, Acrocephalidae, and Scotocercidae, as well as part of the Sylviidae.)

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
SCIENTIFIC & WESTERN
MALAY
OTHER S. E. ASIAN
EAST ASIAN
Abrornis
Latin
English
Malaysian
Other M
Indonesian
Thai
Vietnamese
Chinese
Japanese
Abrornis inornata
Phylloscopus inornatus
link to photo
Yellow-browed warbler
Inornate warbler
Yellow-browed willow warbler
Burung Cekup Daun Paruh Pendek
'short-billed leaf-warbler (bird)' (26, 27)
Burung Cekup Rimba
'jungle leaf warbler (bird)' (24)
  Burung Cikrak Polos
'plain leafwarbler (bird)' (onomat.)
นกกระจิ๊ดธรรมดา
nók krà-cít tʰam-ma-daa
'common tiny bird'
Chim Chích mày lớn
'large-eyebrowed warbler (bird)' (12, 13, 34)
黄眉柳莺
(黃眉柳鶯)
huáng-méi liǔ-yīng
'yellow-eyebrowed willow-warbler'
Taiwan:
(黄眉柳莺)
黃眉柳鶯
huáng-méi liǔ-yīng
'yellow-eyebrowed willow-warbler'
キマユムシクイ
(黄眉虫喰)
ki-mayu mushi-kui
'yellow-eyebrowed insect-eater'
Abrornis humei
Phylloscopus humei
link to photo
Hume's leaf warbler
Hume's warbler
Burung Cekup Daun Hume
'Hume's leaf-warbler (bird)' (27)
    นกกระจิ๊ดพันธุ์หิมาลัย
nók krà-cít pʰan hì-maa-lay
'Himalayan species tiny bird'
Chim Chích Hume
'Hume warbler (bird)' (13)
淡眉柳莺
(淡眉柳鶯)
dàn-méi liǔ-yīng
'light-eyebrowed willow-warbler' (2, 3)
›Taxonomy‹
バフマユムシクイ
(バフ眉虫喰)
bafu-mayu mushi-kui
'buff-eyebrowed insect-eater' (Wikipedia)
Phylloscopus
Latin
English
Malaysian
Other M
Indonesian
Thai
Vietnamese
Chinese
Japanese
Phylloscopus fuscatus
link to photo
Dusky warbler
Dusky willow warbler
Burung Cekup Daun Bakau
'mangrove leaf-warbler (bird)' (24, 26, 27)
    นกกระจิ๊ดสีคล้ำ
nók krà-cít sĭi-kʰlám
'dark tiny bird'
Chim Chích nâu
'brown warbler (bird)' (12, 13, 34)
褐柳莺
(褐柳鶯)
hè liǔ-yīng
'brown willow-warbler'
Taiwan:
(褐色柳莺)
褐色柳鶯
hè-sè liǔ-yīng
'brown-coloured willow-warbler'
ムジセッカ
(無地雪加 ~ 無地雪下)
muji sekka
'plain cisticola'
Phylloscopus schwarzi
link to photo
Radde's warbler
Radde's bush warbler
Thick-billed willow warbler
Burung Cekup Daun Kening Perang
'auburn-eyebrowed leaf-warbler (bird)' (27)
    นกกระจิ๊ดปากหนา
nók krà-cít pàak-năa
'thick-billed tiny bird'
Chim Chích bụng trắng
'white-bellied warbler (bird)' (12, 34)
巨嘴柳莺
(巨嘴柳鶯)
jù-zuǐ liǔ-yīng
'giant-billed willow-warbler'
Taiwan:
(巨嘴柳莺)
巨嘴柳鶯
jù-zuǐ liǔ-yīng
'giant-billed willow-warbler'
カラフトムジセッカ
(樺太無地雪加 ~ 樺太無地雪下)
karafuto muji sekka
'Sakhalin plain cisticola'
Seicercus
Latin
English
Malaysian
Other M
Indonesian
Thai
Vietnamese
Chinese
Japanese
Seicercus soror Alström's Leaf Warbler
Plain-tailed Warbler
Alström's Warbler
Burung Cekup Mata Kuning
'yellow-eyed warbler (bird)' (24, 26, 27)
›Taxonomy‹
    นกกระจ้อยวงตาสีทองหางสีเรียบ
nók krà-côaay woŋ-taa-sĭi-tʰoaaŋ hăaŋ-sĭi-rîap
'plain-tailed gold-eye-ringed very-small bird'
Chim Chích đớp ruồi đuôi thường
'ordinary-tailed fly-catcher warbler (bird)' (34)
淡尾鹟莺
(淡尾鶲鶯)
dàn-wěi wēng-yīng
'pale-tailed flycatcher-warbler' (2)
-
Seicercus coronatus
Phylloscopus coronatus
link to photolink to photo
Eastern Crowned Leaf Warbler
Eastern Crowned Warbler
Eastern crowned-warbler
Temminck's crowned willow warbler
Eastern crowned willow warbler
Crowned willow warbler
Burung Cekup Daun Tongkeng Kuning
'yellow-rumped leaf-warbler (bird)' (26)
Burung Cekup Daun Raja
'king leaf-warbler (bird)' (27)
Burung Cekup Dahan
'branch warbler (bird)' (24)
  Burung Cikrak Mahkota
'crowned leafwarbler (bird)' (onomat.)
นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ
nók krà-cít hŭa-moŋ-kùt
'coronate tiny bird'
Chim Chích mào vàng
'yellow-crested warbler (bird)' (13)
Chim Chích mày vàng
'yellow-eyebrowed warbler (bird)' (12, 34)
(Conflicts with Cettia flavolivacea)
冕柳莺
(冕柳鶯)
miǎn liǔ-yīng
'mian (Imperial headdress) willow-warbler'
Taiwan:
(冠羽柳莺)
冠羽柳鶯
guān-yǔ liǔ-yīng
'crest-feathered willow-warbler'
センダイムシクイ
(仙台虫喰)
sendai mushi-kui
'Sendai insect-eater'
Seicercus castaniceps
link to photo
Chestnut-crowned Leaf Warbler
Chestnut-crowned Warbler
Chestnut-headed flycatcher warbler
Burung Cekup Mata Putih
'white-eyed warbler (bird)' (26, 27)
Burung Cekup Mahkota Coklat
'brown-crowned warbler (bird)' (24)
  Burung Cikrak Mahkota-coklat
'brown-crowned leafwarbler (bird)' (onomat.)
นกกระจ้อยกระหม่อมแดง
nók krà-côaay krà-mòaam-daeeŋ
'red-crowned very-small bird'
Chim Chích đớp ruồi đầu hung
'reddish-headed fly-catcher warbler (bird)' (12, 34)
栗头鹟莺
(栗頭鶲鶯)
lì-tóu wēng-yīng
'chestnut-headed flycatcher-warbler'
クリガシラモリムシクイ
(栗頭森虫喰)
kuri-gashira mori mushi-kui
'chestnut-headed forest insect-eater'
Seicercus plumbeitarsus
Phylloscopus plumbeitarsus
Two-barred Leaf Warbler
Two-barred Greenish Warbler
Two-barred warbler
Burung Cekup Daun Rimba
'jungle leaf-warbler (bird)' (24, 26, 27)
    นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ
nók krà-cít kʰĭaw pìik-sŏaaŋ-tʰàeep
'double-band-winged tiny bird'
Chim Chích hai vạch
'two-striped warbler (bird)' (12)
(Conflicts with Phylloscopus trochiloides)
双斑绿柳莺
(雙斑綠柳鶯)
shuāng-bān lǜ liǔ-yīng
'double-striped green willow-warbler'
Taiwan:
(双斑绿柳莺)
雙斑綠柳鶯
shuāng-bān lǜ liǔ-yīng
'double-striped green willow-warbler'
フタオビヤナギムシクイ
(二帯柳虫喰)
futa-obi yanagi mushi-kui
'two-sashed willow insect-eater' (Internet)
Seicercus borealis
Phylloscopus borealis
link to photo
Arctic Warbler
or
Arctic Leaf Warbler
Arctic willow warbler
Burung Cekup Daun Artik
'Arctic leaf-warbler (bird)' (24, 26, 27)
  Burung Cikrak Kutub
'polar leafwarbler (bird)' (onomat.)
นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ
nók krà-cít kʰûa-lôok-nĕua
'north-pole tiny bird'
Chim Chích Phương bắc
'northern warbler (bird)' (12, 13, 34)
极北柳莺
(極北柳鶯)
jí-běi liǔ-yīng
'extreme north willow-warbler'
Taiwan:
(极北柳莺)
極北柳鶯
jí-běi liǔ-yīng
'extreme north willow-warbler'
メボソムシクイ
(目細虫喰)
me-boso mushi-kui
'narrow-eyed insect-eater'
Latin
English
Malaysian
Other M
Indonesian
Thai
Vietnamese
Chinese
Japanese
Seicercus tenellipes
Phylloscopus tenellipes
link to photo
Pale-legged leaf warbler
Pale-legged leaf-warbler
Pale-legged willow warbler
Burung Cekup Daun Kening Putih
'white-eyebrowed leaf-warbler (bird)' (26, 27)
Burung Cekup Ranting
'twig warbler (bird)' (24)
    นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ
nók krà-cít kʰăa-sĭi-néua
'buff-legged tiny bird'
Chim Chích chân xám
'grey-legged warbler (bird)' (12, 13, 34)
淡脚柳莺
(淡腳柳鶯)
dàn-jiǎo liǔ-yīng
'pale-footed willow-warbler' (2, 4)
灰脚柳莺
(灰腳柳鶯)
huī-jiǎo liǔ-yīng
'grey-footed willow-warbler' (1, 3, 5)
Taiwan:
(淡脚柳莺)
淡腳柳鶯
dàn-jiǎo liǔ-yīng
'pale-footed willow-warbler'
キタムシクイ
(北虫喰)
kita mushi-kui
'northern insect-eater'
Seicercus trivirgatus
Phylloscopus trivirgatus
Mountain leaf warbler Burung Cekup Daun Gunung
'mountain leaf-warbler (bird)' (24, 26, 27)
  Burung Cikrak Daun
'leaf leafwarbler (bird)' (onomat.)
นกกระจิ๊ดภูเขา
nók krà-cít pʰuu-kʰăw
'mountain tiny bird'
  山柳莺
(山柳鶯)
shān liǔ-yīng
'mountain willow warbler'
ミナミムシクイ
(南虫喰)
minami mushi-kui
'southern insect-eater'

セッカ sekka is used in Japanese for several small warbling birds in the Cisticolidae, Locustellidae, and Phylloscopidae. The etymology is unknown. It is written with the ateji 雪加 (literally 'snow-add') or 雪下 (literally 'snow-below'), characters assigned on the basis of sound only with little or no relation to etymology or meaning.

中国鸟类种和亚种分类名录大全(修订版) 郑作新 著 科学出版社 北京 2000年
A Complete Checklist of Species and Subspecies of the Chinese Birds (Revised Edition) by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 2000

中国鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2005年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2005

中国鸟类野外手册(中文版)约翰・马敬能、卡伦・菲利普斯,合作者:荷芬奇,翻译:卢和芬 湖南教育出版社 长沙 2000年
A Field Guide to the Birds of China (Chinese translation) by John MacKinnon, Karen Phillipps, in collaboration with He Fen-qi, translated by Lu Hefen, Hunan Jiaoyu Chubanshe (Hunan Educational Press) Changsha 2000

世界鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2002年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of the World Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2002

世界鸟类名称(拉丁文、汉文、英文对照)第二版 郑作新等 科学出版社 北京 2002年
Birds of the World (Latin, Chinese and English Names) 2nd ed. by Cheng Tso-Hsin et al, Science Press, Beijing 2002

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981
List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981

Previously online version of: Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981
List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 1 - Non-passerines by Wells, David R., Academic Press, London 1999

A Field Guide to the Birds of West Malaysia and Singapore by Jeyarajasingam, Allen and Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 1999

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 2 - Passerines by Wells, David R., Christopher Helm, A&C Black, London 2007

A Field Guide to the Birds of Peninsular Malaysia and Singapore (second edition) by Jeyarajasingham, Allen, Illustrations by Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 2012

A Field Guide to the Birds of Java and Bali (second edition) by MacKinnon, John, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1990

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009