EMAIL email
Traditional Mongolian font from Mongolfont. Does not work in some environments and browsers.

Ciconiidae
鹳科
guàn kē

鸛科
guàn kē

コウノトリ科
kō-no-tori ka

황새과
hwang-sae-gwa

Họ Hạc

Өрөвтасынхан
örövtasiŋkhaŋ

[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Ciconiidae: MN
Ciconiidae: JP
■ Ciconiidae: CN
Ciconiidae: TW
Ciconiidae: VN
Ciconiidae: TH
Ciconiidae: MY-SG
Share

General

Information is from dictionaries and other sources. Pinyin reflects Mandarin pronunciation; for some dialect names, it is no more than a polite fiction. Korean glosses are tentative. Comments and corrections welcome. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

The Chinese word for 'stork' is guàn. The adjutants are called 秃鹳 tū-guàn 'bald stork'.

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
SCIENTIFIC & ENGLISH
CHINESE
EAST
SOUTH
NORTH
Leptoptilos
Latin
English
Chinese
Chinese (Taiwan)
Other Ch
Japanese
Korean
Vietnamese
Mongolian
Leptoptilos javanicus
link to photolink to photo
Lesser adjutant
Lesser adjutant stork
秃鹳
(禿鸛)
tū-guàn
'bald stork'
  鵚鹙
(鵚鶖)
tū-qiū
'bald adjutant' (37, FS)
秃鹙
(禿鶖)
tū-qiū
'bald adjutant'
コハゲコウ
(小禿鸛)
ko hage-kō
'small bald stork'
  Chim Già đẩy Java
'Javanese gia day bird' (12, 13, 34)
Усан тас
ᠣᠰᠣᠨ ᠲᠠᠰ
usaŋ tas
'water vulture' (37)
Mycteria
Latin
English
Chinese
Chinese (Taiwan)
Other Ch
Japanese
Korean
Vietnamese
Mongolian
Mycteria leucocephala
Mycteria leucocephalus
link to photo
Painted stork 白头鹮鹳
(白頭)
bái-tóu huán-guàn
'white-headed ibis-stork'
  彩鹳
(彩鸛)
cǎi guàn
'coloured stork' (FS)
鹮鹳
()
huán guàn
'ibis-stork' (FS)
癞头鹳
(癩頭鸛)
lài-tóu guàn
'scabies-headed stork' (FS)
涂彩鹳
(塗彩鸛)
tú-cǎi guàn
'colour-painted stork' (FS)
白头鹳
(白頭鸛)
bái-tóu guàn
'white-headed stork'
インドトキコウ
(インド朱鷺鸛)
indo toki kō
'Indian ibis-stork'
  Chim Cò lạo Ấn Độ
'Indian lao stork (bird)' (12, 13, 34)
or
Giang sen
'lotus? giang' (34)
 
Ciconia
Latin
English
Chinese
Chinese (Taiwan)
Other Ch
Japanese
Korean
Vietnamese
Mongolian
Ciconia nigra
link to photolink to photo
Black stork 黑鹳
(黑鸛)
hēi-guàn
'black stork'
(黑鹳)
黑鸛
hēi-guàn
'black stork'
锅鹳
(鍋鸛)
guō-guàn
'pot stork'
乌鹳
(烏鸛)
wū-guàn
'dark stork' (FS)
ナベコウ
(鍋鸛)
nabe-kō
'pot stork'
먹황새
meok-hwang-sae
'inky stork-bird'
Chim Hạc đen
'black crane (bird)' (12, 13, 34)
Хар өрөвтас
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠪᠢᠲᠡᠰᠦ
khar örövtas
'black stork'
Inner M:
Хар өрви
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠪᠢ
khar ör'v
'black stork' (31, 32)
Ciconia ciconia
link to photolink to photo
European white stork
White stork
白鹳
(白鸛)
bái guàn
'white stork'
  欧洲白鹳
(歐洲白鸛)
ōu-zhōu bái-guàn
'European white stork' (FS)
シュバシコウ
(朱嘴鸛)
shu-bashi kō
'red-billed stork' (Wikipedia)
  Hạc trắng
'white crane (bird)' (13)
Inner M:
Цагаан өрви
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠪᠢ
tsagaaŋ ör'v
'white stork' (31)
or
Өрви
ᠦᠷᠪᠢ
ör'v
'stork' (alt in 31) (shared with Ciconia boyciana)
Ciconia boyciana
link to photolink to photo
East Asian white stork
East Asian stork
东方白鹳
(東方白鸛)
dōngfāng bái guàn
'East Asian white stork'
(东方白鹳)
東方白鸛
dōngfāng bái guàn
'East Asian white stork'

()
guàn
'stork'
白鹳
(白鸛)
bái-guàn
'white stork' (FS)
老鹳
(老鸛)
lǎo guàn
'old stork' (FS)
水老鹳
(水老鸛)
shuǐ lǎo guàn
'water old stork' (FS)
鹳雀
(鸛雀)
guàn-què
'stork sparrow'
灰鹤
(灰鶴)
huī hè
'grey crane' (normally refers to Grus grus Common crane)
负釜
(負釜)
fù-fǔ
'carry pot?'
コウノトリ
()
kōnotori
'stork bird' (Wikipedia)
황새
hwang-sae
'stork-bird'
Hạc Nhật Bản
'Japanese crane (bird)' (from Cites list on Internet)
Дорнын өрөвтас
ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠲᠡᠰᠦ
dorniŋ örövtas
'eastern stork'
Inner M:
Хар хушуут өрөвтас
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠲᠣ ᠦᠷᠪᠢᠲᠡᠰᠦ
khar khushuut örövtas
'black-billed stork' (32)

is a general name for storks (excluding adjutants), ibises, and certain types of medium-sized ardeid.

Hạc (from Chinese ) is traditionally a name for the cranes, but is also used or the storks. Ornithologically it is used only for the genus Ciconia.

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

汉蒙名词术语分类词典(自然科学部分) Mongolian (Cyrillic): Хятад Монгол нэр томъёоны зүйл хуваасан толь (байгалийн шинжлэх ухааны бүлэг) (Chinese-Mongolian classified terminological dictionary, natural sciences part) by 《汉蒙名词术语分类词典》编纂委员会 Mongolian (Cyrillic): "Хятад Монгол нэр томъёоны зүйл хуваасан толь" найруулах комисс (Chinese-Mongolian classified terminological dictionary editorial committee), Inner Mongolian People's Press, Hohhot 1990

内蒙古动物志 (第三卷 鸟纲 非雀形目) Fauna Inner Mongolia (Volume 3 Aves Non-Passerines) 主编:旭日干 (Chief Editor: Xurigan), 内蒙古人大学版社 (Inner Mongolian University Press), Hohhot 2013

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009

御製五體清文鑒 yùzhì wǔtǐ qīngwén jiàn Mongolian: Хааны бичсэн таван зүилийн үсгээр хавсарсан манж үгний толь бичиг khaani bichsen tavaŋ züiliŋ üsgeer khavsarsaŋ maŋj ügni tol' bichig Mirror of the Manchu language with an overview of five different languages, compiled by the Emperor OR Imperial Pentaglot Manchu Mirror, originally published in 1805.